2863 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek Yapı Denetim Hizmetinde Kdv

2863 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek Yapı Denetim Hizmetinde Kdv

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-15-147]-240

20.10.2016

Konu

:

2863 Sayılı Kanun kapsamında verilecek yapı denetim hizmetinde KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere yapı sahiplerine şirketiniz tarafından 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında verilen yapı denetim hizmetinin, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-d maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda bilgi verilmesi istenmektedir.

            KDV Kanunu’nun 17/2-d maddesine göre; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin KDV’den istisna olduğu, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-2.7.) başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmış olup, Tebliğin (II/F-2.7.1.) bölümünde; “İstisna kapsamına tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sadece rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine ilişkin olarak, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak mal teslimleri girmektedir…”

            Aynı Tebliğin (II/F-2.7.3.) bölümünde ise; “İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Tapu Sicil Müdürlüğünden tescil kaydı alınan taşınmaz kültür varlığına ait rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile proje kapsamındaki işlerde kullanılacak malzemeler liste halinde proje müelliflerince hazırlanır. Hazırlanan proje ve analizler, belediye sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dışında valiliğe onaylatılarak koruma bölge kuruluna sunulur. Koruma Bölge Kurulunca tescilli taşınmaza ait projenin uygun bulunması halinde onaylanacak malzeme listesi, proje ile birlikte ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne incelenmek üzere verilir. Malzeme listesinin projeye uygunluğu tespit edildikten sonra ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü projeden yararlanacak olana bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe (EK:15) uygun olarak hazırlayacağı istisna belgesini verir…” şeklinde açıklama yapılmıştır.

            Öte yandan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1 inci maddesinde; bu kanunun amacının, can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu, aynı maddenin ı) bendinde yapı denetim kuruluşunun, Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamının mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi, k) bendinde ise proje müellifinin; mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Ayrıca TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesinin Mimarlık Hizmetleri ve Uygulama Esasları başlıklı 5. maddesinde; “Yapı Denetimi Hizmetleri” mimarlık hizmetleri arasında sayılmıştır.

            Buna göre; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında şirketiniz tarafından verilen yapı denetim hizmetinin, yukarıda yazılı hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yapı sahiplerinin Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden alınmış istisna belgesine sahip olması kaydıyla KDV Kanununun 17/2-d maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:2863 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek Yapı Denetim Hizmetinde Kdv

20.10.2016

B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-15-147]-240

Son Yorumlananlar
Top
Menu