%50 Si Kuruma %50 Si Şahsa Ait Olan Taşınmazın Satışında Kdv İstisnası Hk.

%50 Si Kuruma %50 Si Şahsa Ait Olan Taşınmazın Satışında Kdv İstisnası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

%50 Si Kuruma %50 Si Şahsa Ait Olan Taşınmazın Satışında Kdv İstisnası Hk. 

T.C.

YOZGAT VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.66.00.00-66-5

24/02/2012

Konu

:

%50 si kuruma %50 si şahsa ait olan taşınmazın satışında KDV istisna

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … İcra Müdürlüğünce cebri ihale yoluyla satılacak olan ve %50 hissesi Kurumlar Vergisi mükellefi … Tic. Paz. A.Ş.ye, %50 hissesi ise gerçek kişi … ait olan taşınmazın satışının Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamında olup olmadığının bildirilmesi istenilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-d maddesinde ise, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.          

            Diğer taraftan, aynı Kanunun 5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişik (17/4-r) maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiş; istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışında tutulmuştur.

            Konu hakkında gerekli açıklamalara 60 no.lu KDV Sirkülerinin “8.2.4.” bölümünde yer verilmiştir.  

            Bu çerçevede, … İcra Müdürlüğünce cebri icra yoluyla yapılacak olan taşınmaz satışında, … Tic. Paz. A.Ş.nin hissesine isabet eden kısım, söz konusu taşınmazın adı geçen kurumun aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunmuş olması halinde ve bu kurumun istisna kapsamındaki kıymetin ticaretini yapmak maksadıyla aktifinde bulundurmamış olması koşuluyla Katma Değer Vergisinden istisna olacaktır. Satışa konu taşınmazın %50 hissesine sahip olan gerçek kişinin hissesine isabet eden kısım için ise Kanunun 1/3-d maddesine göre genel oranda KDV hesaplanması gerekmekte olup, bu kısım için KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:%50 Si Kuruma %50 Si Şahsa Ait Olan Taşınmazın Satışında Kdv İstisnası Hk.

24.02.2012

B.07.4.DEF.0.66.00.00-66-5

Son Yorumlananlar
Top
Menu