9019100900019 Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.

9019100900019 Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14009-52-262

21/02/2012

Konu

:

Tevkifata tabi et teslimlerinde iade durumu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda firmanızın et ve et ürünleri alım satımıyla uğraşmakta olduğunu belirtip, bu alımlar dolayısıyla düzenlenen faturalarda ½ oranında KDV tevkifatı hesaplandığı, alınan malların bir kısmının yine ½ oranında KDV tevkifatı uygulanarak iade edilmesi dolayısıyla tarafınızca düzenlenecek faturada KDV tevkifatı hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “A-2. Matrahta Değişiklik ve Malların İadesi Halinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde; KDV tevkifatına tabi tutulan malın iadesi durumunda ne şekilde işlem yapılacağı açıklanmıştır.

            Öte yandan; 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “B) 2. Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümü 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümü ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dâhil) gerçek usulde KDV mükellefleri ile 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara teslimlerinde, bu Tebliğin yayımını izleyen günden başlamak üzere (1/2) oranında tevkifat uygulanması uygun görülmüştür.”

             107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “4-Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk” başlıklı bölümünde ise; “Bu bölümde tevkifat kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15’inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

            …” ifadelerine yer verilmiştir.

             Bu itibarla; Firmanıza tevkifat uygulanarak teslim edilen büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin  satıcıya geri verilmesi halinde, geri verilen mallara ait KDV nin tevkifata tabi tutulmayan kısım itibariyle dikkate alınması gerekir.

             Ayrıca, tevkifat uygulanan satışlarınız ile satış yaptığınız alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15’inci günü mesai saati bitimine kadar bağlı olduğunuz vergi dairesine vermeniz gerekmektedir. Söz konusu listeyi belirtilen süre içerisinde bağlı olduğunuz vergi dairesine vermemeniz durumunda alıcıların tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağınız tabiidir.

            Ancak tevkifata tabi olarak almış olduğunuz büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin, tamamını veya bir kısmını satıcı firmaya iade etmeniz durumunda, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden işlem yapacağınız için, söz konusu faturaları bağlı olduğunuz vergi dairesine verdiğiniz listeye dahil etmenize gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesi rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:9019100900019 Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14009-52-262

Top
Menu