Ağaç Budama Makinesinin Kdv Oranı Hk.

Ağaç Budama Makinesinin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-30153-KDV-80

25/07/2012

Konu

:

Ağaç budama makinesinin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ithalatını yapacağınız  traktöre monte edilerek çalışan ağaç budama makinesine uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

            Ağaç budama makineleri TGTC nin 8436.80 tarife alt pozisyonuna ait “8436.80.10.00.00” GTİP No.sundaki “Ormancılığa ait makina ve cihazlar” kapsamında “dalları, sürgünleri budamak için kullanılan makinalar” olarak ismen yer almış olup, KDV oranları ile ilgili 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 28 inci ve 29 uncu sıralarında sayılmamıştır.

             Buna göre, “ağaç budama makinesi”  Kararname eki (II)  sayılı listenin 28 inci ve 29 uncu sıraları kapsamında yer almadığından, söz konusu makine teslimleri genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, ithal edilmek istenilen ve “ağaç budama makinesi” olarak belirtilen eşyanın farklı fonksiyonları da içeren herhangi bir makine ve cihaz niteliğinde olması halinde, farklı GTİP No.sunda da değerlendirilmesi mümkün olacağından, ithal edildiği GTİP No.suna göre KDV oranının ayrıca değerlendirileceği tabidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim

Özelge:Ağaç Budama Makinesinin Kdv Oranı Hk.

25.07.2012

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-30153-KDV-80

Top
Menu