Ağaç Ve Orman Ürünleri Tesliminde Kdv Tevkifatı

Ağaç Ve Orman Ürünleri Tesliminde Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

35672403-130-72

20.11.2017

Konu

:

Ağaç ve orman ürünleri tesliminde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ağaç ve kereste satışı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, Orman İşletme Müdürlükleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinden alınan ağaç ve orman ürünleri ile 21.05.2016 tarihinden önce 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde belirtilen kurumlardan alınarak stokta bulunan ağaç ve orman ürünlerinin satışında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin 21/05/2016 tarihli 6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile değişik “I/C-2.1.3.3.6.1. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde;

       

“2.1.3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

       

Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.”

denilmektedir.

Buna göre, 21.05.2016 tarihinden sonra 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan aldığınız orman ürünlerinin tesliminde düzenlenecek faturada 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilmesi koşuluyla (bu tarihten önce alınıp stoklarda yer alanlarda dahil) tarafınızca tevkifat uygulanmayacaktır.

Ancak, tarımsal kalkınma kooperatifleri 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer almadığından söz konusu kooperatiflerden alınan orman ürünlerinin tarafınızca teslimi halinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ağaç Ve Orman Ürünleri Tesliminde Kdv Tevkifatı

20.11.2017

B.07.1.GİB.4.31.15.01-130-72

Top
Menu