“alli 60 Mg 84 Tablet Ve Alli 60 Mg 42 Tablet” Adlı Ürünün İthali Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

“alli 60 Mg 84 Tablet Ve Alli 60 Mg 42 Tablet” Adlı Ürünün İthali Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-60

07/07/2011

Konu

:

“Alli 60 mg 84 tablet ve Alli 60 mg 42 tablet” adlı ürünün ithali ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 3004.90.00.59.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasından ithalinin yapılacağı belirtilen “Alli 60 mg 84 tablet” ve “Alli 60 mg 42 tablet” isimli ticari eşyaların ithalinde ve yurt içi teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki i II sayılı listenin B/18 inci sırasında yer alan “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler” %8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

TGTC nin 30.04 tarife pozisyonunda, “Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems” dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)” tanımlanmış, bu pozisyona ait GTİP numaraları arasında “3004.90.00.59.00 Diğerleri” de sayılmıştır.

Şirketiniz tarafından ithal edilecek “Alli 60 mg (42 veya 84 kapsüllük)” ticari isimli eşyaya ilişkin olarak Gümrük Müşavirleri Derneğince verilen 23.08.2010 tarih ve 2137 sayılı tahlil tespitinde GTİP numarasının “3004.90.00.59.00 Diğerleri” olduğu ve Sağlık Bakanlığınca (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) 21/9/2010 tarih ve 2010/58 sayılı ithal izin belgesi verildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, TGTC nin “3004.90.00.59.00 Diğerleri” GTİP numarası kapsamındaki “Alli 60 mg 84 tablet ve Alli 60 mg 42 tablet” ticari isimli eşyanın beşeri tıbbi ürün mahiyetinde olması halinde, ithal veya teslimi % 8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Ancak söz konusu ürünün beşeri tıbbi ürün mahiyetinde olmaması halinde, KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde yer almadığından, ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:”alli 60 Mg 84 Tablet Ve Alli 60 Mg 42 Tablet” Adlı Ürünün İthali Ve Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

07.07.2011

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-60

Top
Menu