Alt Taşerona Devredilen Harita Mühendislik Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

Alt Taşerona Devredilen Harita Mühendislik Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Alt Taşerona Devredilen Harita Mühendislik Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-9-33]-85

17/01/2012

Konu

:

Alt taşerona devredilen harita mühendislik hizmetinde KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen “Teknik Danışmanlık ve Proje” işini üstlendiğiniz ve adı geçen işin bir bölümünü teşkil eden “Harita Mühendislik Hizmetleri” işini alt taşeron firmaya devrettiğiniz belirtilerek, yüklenici firma olarak idareye keseceğiniz faturada gösterilen katma değer vergisinin (KDV) tevkifata tabi olup olmadığı ve tabi olması durumunda uygulanacak tevkifat oranı ile alt taşeron firmanın tarafınıza düzenleyeceği faturada yer alan KDV ye tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar sayılmış, (A/3) bölümünde ise tevkifat uygulanacak işlemler belirtilmiştir.

            Aynı Tebliğin;

            “4-Tevkifat Oranı” başlıklı bölümünde, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde tevkifat oranının, hesaplanan KDV nin % 50 si olduğu,

            A/5-a bölümünde; yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere tevkifat uygulanacağı; ancak, bu hizmetlerin, yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde bu Tebliğin “Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri” başlıklı A/5-f bölümü kapsamında değerlendirileceği,

            Tebliğin yayımını izleyen ay başından (1/3/2004) itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapmasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

           Diğer taraftan; 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapım işinden ayrı olarak verilen hizmetlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde tevkifat uygulanacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

           Buna göre; Şirketiniz tarafından DSİ Genel Müdürlüğüne yapım işinden bağımsız olarak verilen “teknik danışmanlık ve proje” hizmeti, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilerek, söz konusu hizmete ilişkin düzenlenecek faturada hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 1/2 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

           Öte yandan,  söz konusu Tebliğde yapım işinden ayrı olarak verilen hizmetlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde tevkifat uygulanacağına dair bir düzenleme bulunmadığından, alt taşerona devretmiş olduğunuz “harita mühendislik hizmetine” ilişkin düzenlenen faturada hesaplanan KDV firmanız tarafından tevkifata tabi tutulmayacaktır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Alt Taşerona Devredilen Harita Mühendislik Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

17.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-9-33]-85

Top
Menu