Alt Yükleniceler Tarafından Verilen Hizmetlerde Kdv Tevkifatı Hk.

Alt Yükleniceler Tarafından Verilen Hizmetlerde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-114-172

19/08/2011

Konu

:

Alt yükleniceler tarafından verilen hizmetlerde kdv tevkifatı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; inşaat, taahhüt ve onarım işi faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşlara verdiğiniz yapım işleri dolayısıyla taşeron firmalardan temin ettiğiniz hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar, (A/3) bölümünde ise tevkifat uygulanacak işlemler sayılmıştır.

             Söz konusu Genel Tebliğin (A/5-a) bölümünde; bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından (1/3/2004) itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapmasının uygun görüldüğü; alt yüklenicilere uygulanan tevkifatın Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel olmayacağı; yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacağı; ancak bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin (A/5-f) bölümünde yer alandanışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

            Buna göre; 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapım işi veren ana yüklenici firmalara karşı yüklendiğiniz yapım işlerinin tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) devredilmesi halinde, ana yüklenici firmanın vermiş olduğu yapım işinde (yapım işinin KDV den istisna olması veya 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı ifa etmeleri nedeniyle) tevkifat uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın, söz konusu Tebliğin (A-5/a) bölümü uyarınca firmanıza ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden 1/6 oranında KDV tevkifatı uygulamanız gerekmektedir.

            Ancak, yapım işleri ile birlikte ifa edilmeyen ve bağımsız olarak gerçekleştirilen proje, etüt, harita, kadastro gibi hizmetlerin tamamen veya kısmen taşeronlara yaptırılması durumunda ise 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında şirketiniz tarafından tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Alt Yükleniceler Tarafından Verilen Hizmetlerde Kdv Tevkifatı Hk.

19.08.2011

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-114-172

Top
Menu