Antetli Kağıt, Broşür, Ajanda, Kartvizit Vb. Malların İhraç Kayıtlı Mal Olarak Teslim Edilip Edilemeyeceği Hk.

Antetli Kağıt, Broşür, Ajanda, Kartvizit Vb. Malların İhraç Kayıtlı Mal Olarak Teslim Edilip Edilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Antetli Kağıt, Broşür, Ajanda, Kartvizit Vb. Malların İhraç Kayıtlı Mal Olarak Teslim Edilip Edilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/39-24

31/01/2012

Konu

:

Antetli kağıt, broşür, ajanda, kartvizit vb. malların ihraç kayıtlı mal olarak teslim edilip edilemeyeceği hakkında

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, matbaacılık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi belirterek üretimini yapmakta olduğunuz antetli kağıt, ajanda, broşür, kartvizit v.b.ürünlerin ihraç kayıtlı mal olarak teslim edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüşü istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından imalatçılara ödenmemekte, imalatçı mükellefler tahsil etmedikleri bu vergiyi ilgili dönem beyannamesinde beyan etmekte ve söz konusu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır.

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;

            “… imalatçılar tarafından, imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmeyecektir. İmalatçılar tarafından bu şekilde yapılan teslimlerde malın cinsi, niteliği ve miktarı bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak, ihracatçıların imalatçılar dışındaki kişilerden ihraç edilmek kaydıyla dahi olsa, satın aldıkları mallara ait katma değer vergileri için bu şekilde işlem yapılması mümkün değildir.

            İmalatçılar tarafından bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturalarda, hesaplanan katma değer vergisi, mal bedelinden ayrı olarak gösterilecektir. Ancak faturaya “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacaktır.

             Bu maddenin uygulanmasında imalatçı deyimi; bir maddenin şeklini, niteliğini veya terkibini; makina, alet veya el emeği yardımı ile kısmen veya tamamen değiştirilmesini sağlayanları ifade eder. Satın aldıkları malları işledikten sonra ihraç edenler, imalatçı-ihracatçı sayıldıklarından, bu malları vergi ödenmeksizin satın almaları mümkün değildir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ise;

             “…

             KDV Kanununun 11/1-c maddesinde yazıtecil – terkin uygulamasından, makina ve teçhizatını kullanmak suretiyle bizzat üretim yapan kuruluşlardan;

            i –  Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesi olan,

            ii – Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunan,

            iii -İmalat işinde en az 5 işçi çalıştıran,

            iv -Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olan,

            imalatçılar”ın bu uygulamadan yararlanacakları açıklanmıştuır. 

            Diğer taraftan, 99 seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan ve ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunacak imalatçılarda aranan şartlar arasında yer alan “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırılması” şartı kaldırılmıştır.

            Buna göre, işletmenizin yukarıda belirtilen ihraç kayıtlı teslimde bulunacak imalatçılarda aranan şartları taşıması ve imalatçı vasfına haiz olduğunun vergi dairenizce tespit edilmesi kaydıyla, üretimini yapmakta olduğunuz antetli kağıt, ajanda, broşür, kartvizit v.b.ürünleri, KDV Kanununun 11/1-c maddesinde yazıtecil – terkin uygulaması kapsamında teslim etmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Antetli Kağıt, Broşür, Ajanda, Kartvizit Vb. Malların İhraç Kayıtlı Mal Olarak Teslim Edilip Edilemeyeceği Hk.

31.01.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/39-24

Top
Menu