Araç Alım Satımında Kdv

Araç Alım Satımında Kdv

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

63611781-130[28-2015/119]-17

11/05/2016

Konu

:

Araç   alım satımında KDV

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunda araç alım satım işiyle uğraştığınız belirtilerek, 8+1 ve 9+1 araçlarda uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda görüş talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında; “Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 “Kullanılmış olanlar” ile 87.03 pozisyonundaki “binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, (87.02 pozisyonuna girenler hariç)(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)” [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb., motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 Diğerleri”.][Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]. (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)

            ibaresine yer verilmiştir.

            Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanmaktadır.

            Aynı BKK’nin 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyiminin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade ettiği belirtilmiştir.

            Bu hükümlere göre; 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar kapsamına girmesi kaydıyla 8 + 1 araçların kullanılmış olanlarının % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, 9+1 araçlar,  87.02 tarife pozisyonundaki 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar kapsamına girmektedir. Bu sebeple, BKK eki I ve II sayılı listelerde yer almayan bu araçların genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Ayrıca, söz konusu 8+1 araçlar 87.03 tarife pozisyonunda yer alsa dahi, araç sahibinin Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi), bu araçların satışında KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, 31/12/2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin, iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi, % 1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Araç Alım Satımında Kdv

11.05.2016

B.07.4.DEF.0.03.10.00-130[28-2015/119]-17

Top
Menu