Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat Hk.

Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat Hk. 

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.06.54-2011-KDV-ÖZE-04-4

06/03/2012

Konu

:

Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat

             İlgide kayıtlı yazınız ve eki Özelge Talep Formunda, Üniversitenizin 2011 yılı içinde 2 adet personel servisi (şoförlü) ve 5 adet binek araç (şoförsüz) kiralama işinin ihale yolu ile hizmet alımı şeklinde satın alındığı belirtilerek bu kiralama işlemlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, söz konusu maddelerde bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentilerinin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak sayılmıştır. Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendi uyarınca, Kanunun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, 70 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, bu maddede yazılı mal ve hakların ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunması halinde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanacağı tabiidir.

             Buna göre, kiralanacak taşıtların ticari veya zirai işletmeye dahil olmaması halinde, nakden veya hesaben yapılacak kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendine istinaden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak, bu taşıtların ticari veya zirai bir işletmeye dahil olmaları halinde tevkifat yapılmayacak, elde edilen kazanç ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanarak beyan edilecektir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki vermiştir.

            Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91, 95, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

            60 Nolu KDV Sirkülerinin “İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı 2 nci maddesinde, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda söz konusu hizmetlerin tevkifat kapsamına girdiği; işgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde ise kendisine verilen işgücü temin hizmetinde de tevkifat uygulanacağı hüküm altına alınmış olup tevkifat uygulamalarına ilişkin örnekli açıklamalar yer almaktadır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

            – Üniversitenizin şoförü ile birlikte temin ettiği araç kiralama hizmetinde, üniversiteniz ile şoförler arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması ve şoförlerin iş süresince idare yetkililerinin emir ve talimatları altında çalışması halinde, bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmekte olup toplam hizmet bedeli (araç kirası+şoför ücreti) üzerinden hesaplanan KDV idareniz tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacak ve 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

            – Söz konusu hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge, kayıt ve beyanlardan tespit edilerek toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla, yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden % 90 oranında tevkifat yapılacaktır.

            – Öte yandan, sürücüsüz personel taşıma servis aracı kiralamalarında verilen hizmet “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilmemekte olup hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat Hk.

06.03.2012

B.07.1.GİB.0.06.54-2011-KDV-ÖZE-04-4

Son Yorumlananlar
Top
Menu