Aski’ye Verilen Su Sayaçlarının Okuma, Sökme-takma, Açma-kapama, Bildirim, Dağıtım, Emniyet Kilidi Takılması Ve Online Aktarım, Abone Yönetim Sistemi İşletimi Ve Barkod Takılması Hizmet Alımı İşinde Kdv Tevkifatı Hk.

Aski’ye Verilen Su Sayaçlarının Okuma, Sökme-takma, Açma-kapama, Bildirim, Dağıtım, Emniyet Kilidi Takılması Ve Online Aktarım, Abone Yönetim Sistemi İşletimi Ve Barkod Takılması Hizmet Alımı İşinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-11-413

02/06/2010

Konu

:

ASKİ’ye verilen su sayaçlarının okuma, sökme-takma, açma-kapama, bildirim, dağıtım, emniyet kilidi takılması ve online aktarım, abone yönetim sistemi işletimi ve barkod takılması hizmet alımı işi.

İlgide kayıtlı dilekçenizle, … Büyükşehir Belediyesi … Genel Müdürlüğü ile Firmanız arasında … tarihinde düzenlenen sözleşme gereğince mekanik aksamlı su sayaçlarının okuma, sökme-takma, açma-kapama, bildirim, dağıtım, emniyet kilidi takılması ve online aktarım, abone yönetim sistemi işletimi ve barkod takılması hizmetleri alımı işinin iş gücü temini olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, tevkifat yapmakla sorumlu tutulan kurum ve kuruluşlar sayıldıktan sonra A/5 bölümünde söz konusu kurum ve kuruluşların tevkifat yapmak zorunda oldukları işlemlerin kapsam ve niteliği belirlenmiştir.

Öte yandan, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “5.1. İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümü ile işgücü hizmetlerine ait KDV de tevkifat kapsamına alınmış ve katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90 ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde  işgücü temin hizmetine ait KDV nin tevkifata tabi tutulmasını öngören düzenlemenin eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı,  eleman temini dışındaki hizmet alımlarının bu Tebliğde belirtilen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır.

Verilen bir hizmetin 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerine göre işgücü temin hizmeti sayılabilmesi için, hizmeti veren personelin sevk, idare ve kontrolünün fiilen hizmeti alan işletmede bulunması gerekmektedir.

Buna göre; Firmanız tarafından … Büyükşehir Belediyesi … Genel Müdürlüğüne verilen hizmetin, prensip olarak hizmeti alan kurumun sevk, idare ve kontrolü olmadan yürütülmesi mümkün bulunmadığından, bu hizmet alım işinin 96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilerek % 90 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Y.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Aski’ye Verilen Su Sayaçlarının Okuma, Sökme-takma, Açma-kapama, Bildirim, Dağıtım, Emniyet Kilidi Takılması Ve Online Aktarım, Abone Yönetim Sistemi İşletimi Ve Barkod Takılması Hizmet Alımı İşinde Kdv Tevkifatı Hk.

02.06.2010

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-11-413

Top
Menu