Bağırsak Ve Sakatat Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

Bağırsak Ve Sakatat Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-295/-91

06/11/2012

Konu

:

Bağırsak ve Sakatat Teslimlerinde KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; sığır iç yağı, sığır böbrek yağı, sığır çöz, salamura bağırsak, kurutulmuş bağırsak, boyun, ayak, sinir ve koç yumurtası teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

1- 2011/2466 sayılı BKK ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 2 no.lu faslında yer alan mallar 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasına dahil edilmiştir. Buna göre, 28/11/2011 tarihinden itibaren büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinin toptan teslimi %1, perakende teslimi ise %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

TGTC nin 2 no.lu faslında “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmıştır. 2 no.lu fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilme üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri de yer almaktadır.

TGTC nin 2 no.lu faslına ait 02.06 tarife pozisyonunda “Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)” ismen tanımlanmıştır. İnsan gıdası olarak kullanılan sakatatlar; başlar ve bunların kesilmiş parçaları (kulaklar dahil), ayaklar, kuyruklar, kalpler, diller, etin parçalara ayrılmasında ortaya çıkan kalın veya ince artıklar-kırpıntılar, anliyon zarı, gırtlak, timus bezleri, karaciğer, böbrek, akciğer, beyin, pankreas, dalak, omurilik, yumurtalık olarak sayılabilir.

Bu nedenle, 28/11/2011 tarihinden itibaren, büyük ve küçükbaş hayvanların kemikli (karkas), kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve yukarıda sayılan sakatatı (koç yumurtası dahil) 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında olup, toptan teslimleri %1, perakende teslimleri %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

2- 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin “A” bölümünün 3 üncü sırasında “5 no.lu fasılın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar” sayılmıştır.

TGTC nin 0504.00 tarife alt pozisyonunda “Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)” tanımlanmıştır. Bu kapsamdaki şirden, bağırsaklar,  mide (işkembe) ve mesanenin toptan ve perakende teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

3- 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin “A” bölümünün, 11 inci sırasında “TGTC nin 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar” sayılmıştır.

TGTC nin 15 no.lu faslı “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumları” kapsamaktadır.

Bu faslın 15.01 tarife pozisyonunda, kümes hayvanlarının değişik işlemlerle elde edilen yağları ile kemik yağı ve artıklarından elde edilen yağları”, 15.02 tarife pozisyonunda “sığır, koyun ve keçilerin iç organları ile kaslarını çevreleyen yağları (taze, soğutulmuş, dondurulmuş), tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, dumanlanmış veya eritilmiş don yağ şeklinde olanları, kemik yağı ve sığır, koyun veya keçi artıklarından elde edilen yağları” tanımlamıştır.

Buna göre,

a) – Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinden ve kemikten sıyrılmış yağların [kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı, iç yağları ve don yağ (çöz yağı)],

– Büyük ve küçükbaş hayvanların kemik, boynuz kemik posası, iç yağ ve etlerinin, yüksek ısıda pişirilmesi sonucu elde edilen yağın,

– Kümes hayvanlarının tüy, ayak, iç organ, kemik, kelle, yumurta kabuklarının kalite standardı dışında kalmış piliçlerin yüksek ısıda pişirilmesi sonucu elde edilen yağın,

insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanları, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin “A” bölümünün 11 inci sırasında sayılan yağlar kapsamında olduğundan, toptan ve perakende teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

b) Yukarıda sayılan bu yağların insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlarının toptan ve perakende teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

4- TGTC nin 0511.99.10.00.00 GTİP numarasında “Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve benzeri döküntüleri” tanımlanmıştır.

Buna göre, TGTC nin 0511.99.10.00.00 GTİP numarasındaki eşyalar 2007/13033 sayılı BKK eki I ve II sayılı listeleri kapsamında yer almadığından, sığırların boyun ve ayak sinirinin toptan ve perakende teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bağırsak Ve Sakatat Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

06.11.2012

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-295/-91

Son Yorumlananlar
Top
Menu