Bakım Onarım Da Kdv Tevkifatı Hk.

Bakım Onarım Da Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bakım Onarım Da Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-148-273

26/08/2011

Konu

:

Bakım Onarım da KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formınuzda, devlet hastaneleri (resmi kurumlar) ile yıllık diyaliz makinesi bakım sözleşmesi yaptığınız, sözleşme gereği ayda 1 kere bakım arıza, arıza olduğu zaman da yedek parça taktığınız belirtilerek, işçilik ücreti almadan diyaliz makinesi içine takılan yedek parça tesliminin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 89 ve 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat uygulamasının usul ve esasları (tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları) ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

            91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/5-d bölümünde; “Bu tebliğin A/1 bölümünde sorumlu tayin edilen kurum ve kuruluşlara ait veya bu kurum ve kuruluşlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi de tevkifata tabi tutulacaktır.

            Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların bakım hizmetleri, bunların kendinden beklenen görev ve işlevleri sağlamak için belli aralıklarla veya gerektiği zaman yapılan faaliyetlerdir. Bu hizmet sırasında bakımı yapılan şeyin belli aksam ve parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır.

            Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların onarımı ise bozulmuş, eskimiş araçların kullanılabilir hale getirilmesinden ibarettir.

            Bakım hizmetinde olduğu gibi onarım hizmetinde de onarılan şeye ait bazı parçaların değiştirilmesi işin tabii bir sonucudur. Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetin gereği olarak yapılan mal, malzeme ve parça teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, devlet hastanelerine ait diyaliz makinelerinin tadil, bakım ve onarımına yönelik olarak verilen hizmet bedelleri ile bu hizmetler verilirken kullanılan yedek parça bedellerinin toplamı üzerinden hesaplanan KDV tutarının 1/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmekte olup, sunulan tadil, bakım ve onarım hizmeti için herhangi bir bedel alınmaması tevkifat uygulamasına engel teşkil etmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bakım Onarım Da Kdv Tevkifatı Hk.

26.08.2011

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-148-273

Top
Menu