Bakır, Alüminyum Ve Çinko Mamullerinin Teslimlerindeki Tevkifat Uygulaması Hakkında

Bakır, Alüminyum Ve Çinko Mamullerinin Teslimlerindeki Tevkifat Uygulaması Hakkındakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bakır, Alüminyum Ve Çinko Mamullerinin Teslimlerindeki Tevkifat Uygulaması Hakkında 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI  :  B.07.1.GİB.0.01.54/5409-246                                     27/7/2007 / 67368                            

KONU :

… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

                                                                                              

İLGİ   : 18/6/2007 tarih ve KDV-2-1190/1084 sayılı yazınız.

…. Kalıpçılık Metal Enjeksiyon Ltd. Şti.’nin tarihsiz dilekçesi ile ….. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 21/6/2007 tarih ve 2007/399 sayılı yazısının birer örneği ilişiktir.

Söz konusu yazılarda bakır, alüminyum ve çinko mamullerinin teslimlerindeki tevkifat uygulaması hakkında bilgi talep edilmektedir.

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (104 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik) (7) numaralı bölümünde hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, alüminyum ve çinko külçelerinin tesliminde tevkifat uygulanacağı açıklanmıştır.

Buna göre, bakır, alüminyum ve çinko ürünlerindeki tevkifat uygulamasında hurdadan elde edilme sadece külçe teslimleri açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla bakır, alüminyum ve çinko kullanılarak elde edilen ürünlerin tesliminde bu metallerin hurdadan elde edilmiş külçeden imal edilip edilmediklerinin tevkifat uygulamasına etkisi bulunmamaktadır.

Bakır, alüminyum ve çinko külçe ve mamullerindeki tevkifat uygulamasının kapsamı ile ilgili olarak 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (104 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik) (1.2) numaralı bölümünde; 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı bölümünde belirtilen bakır, alüminyum ve çinko külçeleri ile kapsamı 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü ve bu Tebliğ ile belirlenen bakır, alüminyum ve çinko ürünlerinin teslimlerinin tevkifata tabi olduğu açıklaması yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak 30/6/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede politikasi/”>yayınlanan 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde de alüminyum levha ve profil teslimlerindeki tevkifat uygulaması açıklanmıştır.

Buna göre, ….. Kalıpçılık Metal Enjeksiyon Ltd. Şti.’nin dilekçesinde sayılan motor, otomobil parçası, egzoz manifoltu, direksiyon kutusu gibi 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) bölümü ile 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1) bölümünde sayılmayan alüminyum ve çinkodan mamul nihai ürünlerin teslimi tevkifata tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile ilgide kayıtlı özelgenin yukarıdaki açıklamalara göre yeniden düzenlenerek adı geçen mükellefe tebliğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Bakır, Alüminyum Ve Çinko Mamullerinin Teslimlerindeki Tevkifat Uygulaması Hakkında

27.07.2007

B.07.1.GİB.0.01.54/5409-246-67368

Son Yorumlananlar
Top
Menu