Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefin Siparişi Üzerine İmal Ve İnşa Edilecek Balıkçı Teknesiyle İlgili Olarak Yapılan Mal Ve Hizmet Alımları Mükellef Adına Düzenlenmesi Halinde İstisna Uygulanacak, Tersane Adına Düzenlenmesi Halinde İse İstisna Uygul

Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefin Siparişi Üzerine İmal Ve İnşa Edilecek Balıkçı Teknesiyle İlgili Olarak Yapılan Mal Ve Hizmet Alımları Mükellef Adına Düzenlenmesi Halinde İstisna Uygulanacak, Tersane Adına Düzenlenmesi Halinde İse İstisna Uygulkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefin Siparişi Üzerine İmal Ve İnşa Edilecek Balıkçı Teknesiyle İlgili Olarak Yapılan Mal Ve Hizmet Alımları Mükellef Adına Düzenlenmesi Halinde İstisna Uygulanacak, Tersane Adına Düzenlenmesi Halinde İse İstisna Uygul

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH :21.01.1997
SAYI :B.07.0.GEL.0.55/5513-312/2126
KONU :Balıkçılık faaliyetinde bulunan mükel-
lefin siparişi üzerine imal ve inşa edile-
cek balıkçı teknesiyle ilgili olarak yapılan
mal ve hizmet alımlarının KDV’sinden
istisna olup olmadığı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İZMİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtalı Ver.Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 26.12.1996 tarihli ve DEF.O.35.12/KDV.O2-2529/1804 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelendi.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi hükmü ile 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümündeki açıklamalara göre, faaliyetleri deniz araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere söz konusu araçların teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.

İstisnanın uygulanabilmesi için teslimin, faaliyetleri söz konusu araçları kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek olan mükelleflere yapılması şarttır.

Bu hükme göre, araçların özel mülk olarak kullanılmak üzere iktisap edilmesi halinde istisna uygulanmayacak, bir “iktisadi işletme” için iktisap edilmesi halinde ise kullanım şekline bakılacaktır.

Yeni işe başlayacak olanlar ile bu faaliyetleri yeni icra edecek olanlara istisna uygulanabilmesi için sayılan faaliyetlerin iştigal konuları arasında yer alması, faaliyetin gerektirdiği organizasyonun kurulmuş olması ve zorunlu resmi işlemler için yetkili mercilere yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

Buna göre, balıkçılık faaliyetinde bulunacak mükellefin siparişi üzerine …………………………….. Ltd. Şti. tarafından imal ve inşa edilecek balıkçı teknesi ile ilgili olarak yapılan mal ve hizmet alışlarında faturanın balıkçılık faaliyetinde bulunan mükellef adına düzenlenmesi halinde istisna uygulanacak, tersane adına düzenlenmesi halinde ise istisna uygulanmayacaktır. Adı geçen tersanenin imal ve inşa ile ilgili olarak balıkçılık faaliyetinde bulunan mükellef adına düzenlediği teslim ve hizmet faturalarında da katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefin Siparişi Üzerine İmal Ve İnşa Edilecek Balıkçı Teknesiyle İlgili Olarak Yapılan Mal Ve Hizmet Alımları Mükellef Adına Düzenlenmesi Halinde İstisna Uygulanacak, Tersane Adına Düzenlenmesi Halinde İse İstisna Uygul

21.01.1997

B.07.0.GEL.0.55/5513-312/2126

Son Yorumlananlar
Top
Menu