Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleften Alınan Aracın Satışında Kdv Hk.

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleften Alınan Aracın Satışında Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleften Alınan Aracın Satışında Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14001-38-938

27/10/2011

Konu

:

Basit Usulde vergilendirilen mükelleften alınan aracın satışında kdv

            İlgide kayıtlı dilekçenizde ticari araç alım-satımı faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, basit usulde vergilendirilen mükelleften KDV ödenmeksizin aldığınız aracın daha sonra teslim edilmesi halinde tahsil edilen bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi bulunduğu hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan aynı Kanunun 17/4-a maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

             Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleften katma değer vergisi ödemeksizin almış olduğunuz aracın satışı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1 maddesi gereğince katma değer vergisine tabi bulunmakta olup, söz konusu satış işlemi dolayısıyla fatura düzenlenmesi ve katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleften Alınan Aracın Satışında Kdv Hk.

27.10.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14001-38-938

Top
Menu