Baskı Basım İşlerinde Cuzi Oran Kavramının Kapsamı Ve Tevkifat Uygulaması

Baskı Basım İşlerinde Cuzi Oran Kavramının Kapsamı Ve Tevkifat Uygulamasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Baskı Basım İşlerinde Cuzi Oran Kavramının Kapsamı Ve Tevkifat Uygulaması 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.9-1475

12/09/2013

Konu

:

Baskı basım işlerinde cuzi oran kavramının kapsamı ve tevkifat uygulaması

            İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin faaliyet konusunun polietilen hammaddeden baskılı poşet imalatı olduğu belirtilerek, bu faaliyetinizle ilgili olarak katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanmasının gerekip gerekmediği hususundaki Başkanlığımız görüşünün sorulması üzerine, Şirketiniz adına tayin olunan ilgi (b) de kayıtlı özelgemizde konuya ilişkin Başkanlığımız görüşlerine yer verilmiştir.

            İlgi (c) de kayıtlı dilekçenizde ise bir müşterinizin Başkanlığımızın söz konusu özelgesinde yer alan “… söz konusu baskılı poşetlerin üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyat değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecek ve tevkifat uygulanmayacaktır. …” belirlemesindeki “cüzi oran” ifadesiyle ilgili olarak mevzuatta ve özelgemizde rakamsal bir tanımlama yapılmadığı için risk almamak adına Şirketiniz tarafından söz konusu işlemle ilgili olarak düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanmasını talep ettiğini belirtilerek, “cüzi oran” ifadesine açıklık getirilmesi amacıyla Başkanlığımızdan ilave görüş talep edilmektedir.

            Başkanlığımızca Şirketiniz adına tayin olunan ilgi (b) de kayıtlı özelgemizde de belirtildiği üzere, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

            Ayrıca konuya ilişkin olarak 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.12) bölümünde de açıklamalarda bulunulmak suretiyle uygulamaya yön verilmiştir.

            Anılan Tebliğ ve Sirkülerdeki açıklamalar çerçevesinde, bir işlemin baskı ve basım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi, öncelikle bu işlemin hizmet niteliğinde olması şartına bağlı olup teslimlerin bu kapsamda tevkifata tabi tutulması mümkün değildir.

            Dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenecektir.

            Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı ise işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir.

            Diğer taraftan, söz konusu Sirkülerin bahsi geçen bölümünde ” … 1 Kr değeri olan bir plastik kağıtın, üzerine marka, içerik, kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5 Kr’a çıkıyorsa, bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, koli olarak 10 Kr’a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyatı değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir.” belirlemesiyle, işlem içerisindeki baskın unsurun hizmet mi yoksa teslim mi olduğunun ve hizmetin teslimin tali unsuru olacak şekilde işlemde yarattığı değer artışının daha iyi kavranabilmesi açısından örneklendirmede bulunulmuştur.

            KDV tevkifatının usul ve esaslarının belirlendiği ilgili Tebliğ ve Sirkülerlerde “cüzi oran” ifadesi ile ilgili olarak bir bedel veya oran belirlenmemiş olması, tevkifat kapsamındaki işlemde hizmetin kalitesi de dahil olmak üzere bir çok etken faktörün sektörel bazda maliyet analizinde meydana getirdiği değişkenlikten kaynaklanmaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, ilgi (c)’de kayıtlı dilekçenizde belirtildiği şekilde Şirketiniz tarafından imal edilen baskılı market poşetinin (baskı ve basım hizmeti dahil) teslimi tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Baskı Basım İşlerinde Cuzi Oran Kavramının Kapsamı Ve Tevkifat Uygulaması

12.09.2013

39044742-KDV.9-1475

Top
Menu