Bedelsiz Olarak Teslimi Gerçekleşen Teslim Hizmetlerin İndirim Konusu Yapılabilecektir

Bedelsiz Olarak Teslimi Gerçekleşen Teslim Hizmetlerin İndirim Konusu Yapılabilecektir
 

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

47423198-KDV-2011-1-18

18/07/2013

Konu

:

Bedelsiz olarak teslimi gerçekleşen teslim hizmetlerin indirim konusu yapılabilecektir

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin yapmakta olduğu özel okul inşaatında kullanılmak üzere bedelsiz olarak sağlanan demir, çelik, hazır beton gibi malzemelere ilişkin fatura üzerinde “bedelsiz teslim edilmiştir” veya “bağıştır” gibi herhangi bir ifadenin olmaması durumunda, alınan faturanın muhasebe kaydı ve KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

            26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

            1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin Muhasebe Usul ve Esasları başlıklı bölümünün V-TEK DÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI kısmında, “602. DİĞER GELİRLER” hesabının, işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için sermaye katkısı niteliğinde olmayan mali yardımlar (sübvansiyonlar) devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb… hasılat kalemlerinin izlendiği hesap olduğu belirtilmiştir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise, “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır.” hükmüne yer verilmiş; Vergi Usul Kanununun 192 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını(öz sermayeyi) teşkil edeceği belirtilmiştir.

            Buna göre, yapmakta olduğunuz özel okul inşaatında kullanılmak üzere Şirketinize bedelsiz olarak sağlanan demir, hazır beton gibi malzemelere ilişkin faturada yazılı bedellerin kurum kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

            Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği,

            – 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya onun adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, ayrıca bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

            – 20 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, işlemlerin karşılığını teşkil eden bedelin verginin matrahını oluşturduğu,

            – 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu; aynı maddenin 2 nci fıkrasında bedelin emsal bedeli veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak emsal bedel veya emsal ücretin esas alınacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinin 1-a bendinde, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin mükellefler tarafından indirim konusu yapılacağı, aynı maddenin 3 nolu bendinde de, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümler çerçevesinde, Şirketinizden herhangi bir bedel alınmasa dahi ticari, sınai, zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bedelsiz olarak teslimi gerçekleşen malzemeler ile ifa edilen hizmetlerin Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenecek emsal bedelleri veya emsal ücretleri üzerinden KDV hesaplanması gerekmekte olup, hesaplanan KDV Şirketiniz tarafından vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bedelsiz Olarak Teslimi Gerçekleşen Teslim Hizmetlerin İndirim Konusu Yapılabilecektir

18.07.2013

47423198-KDV-2011-1-18

Top
Menu