Belediye İştiraki İki Firma Arasında Yapılacak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşinde Kdv Oranı Hk.

Belediye İştiraki İki Firma Arasında Yapılacak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşinde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(KDV-ÖTV Müdürlüğü)

Sayı

:

20811645-130[18-415-17]-E.4013

16.01.2019

Konu

:

Belediye iştiraki iki firma arasında yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde KDV oranı

İlgi

:

11.05.2018 havale tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ……. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Şirketinize yine aynı Belediyenin iştiraki olan ….. A.Ş.’nin sunacağı personel çalıştırılmasına dayalı hizmete uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 20 nci sırasında; “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler” hükmüne yer verilmiş ve bu hizmetlere % 1 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Bu itibarla, bu sıra kapsamına girilebilmesi için personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin “il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine” sunulması gerekmektedir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 20 nci sırası kapsamında olmadığından ……. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Şirketinize yine aynı Belediyenin iştiraki olan ….. A.Ş.’nin sunacağı personel çalıştırılmasına dayalı hizmete genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Belediye İştiraki İki Firma Arasında Yapılacak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşinde Kdv Oranı Hk.

16.01.2019

20811645-130[18-415-17]-E.4013

Son Yorumlananlar
Top
Menu