Belediyeden Ton Bazında Ücretini Ödeyerek Satın Alınan Kaynak Suyunu Kaplara Doldurup Satışa Hazır Hale Getirme Aşamasında İlgili Belediyeye Kaplara Ve Litre Bazında Ayrıca Kaynak Suları Harcı Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında

Belediyeden Ton Bazında Ücretini Ödeyerek Satın Alınan Kaynak Suyunu Kaplara Doldurup Satışa Hazır Hale Getirme Aşamasında İlgili Belediyeye Kaplara Ve Litre Bazında Ayrıca Kaynak Suları Harcı Ödenip Ödenmeyeceği Hakkındakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Belediyeden Ton Bazında Ücretini Ödeyerek Satın Alınan Kaynak Suyunu Kaplara Doldurup Satışa Hazır Hale Getirme Aşamasında İlgili Belediyeye Kaplara Ve Litre Bazında Ayrıca Kaynak Suları Harcı Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı    :B.07.1.GİB.0.02.66/6604-10                24.11.2008*112872

Konu  :

………………………..

                                                           ……………………

                                                                     ………………/AYDIN

İlgi:     04/11/2008 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, belediyeden ton bazında ücretini ödeyerek satın alacağınız kaynak suyunu kaplara doldurup satışa hazır hale getirdiğiniz aşamada ilgili belediyeye kaplara ve litre bazında ayrıca kaynak suları harcı ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda tereddüt edildiği belirtilerek konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 63 üncü maddesinde; “Özel kaplara doldurup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.” hükmü yer almakta olup 64 üncü maddesinde de, harcın mükellefinin kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar olduğu belirtilmektedir.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan kaynak suları harcının tarifeleri 31/12/2004 tarih ve 25687 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5281 sayılı Vergi Kanunların Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle yeniden belirlenmiş ve 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan, kaynak suları harcını da kapsayan ve Kanunda en az ve çok miktarları gösterilen tarifelerin belediye grupları itibariyle tayin ve tespitine ilişkin 13/04/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrası uyarınca, 07/05/2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, kaynak sularının ilgili belediyeden ücret karşılığında alınıp alınmadığına bakılmaksızın bu suların satışa arzı için özel kaplara doldurulmasını müteakip belediyece hangi kaynağa ait olduğunu belirten işaretin kapların üzerine konulması sırasında bu işi yapan belediyeye 2005/8730 sayılı Kararnameyle belediye grupları itibariyle belirlenen tarifeye göre harç ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                  Başkan a.

Özelge:Belediyeden Ton Bazında Ücretini Ödeyerek Satın Alınan Kaynak Suyunu Kaplara Doldurup Satışa Hazır Hale Getirme Aşamasında İlgili Belediyeye Kaplara Ve Litre Bazında Ayrıca Kaynak Suları Harcı Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında

24.11.2008

B.07.1.GİB.0.02.66/6604-10-112872

Top
Menu