Belediyeye Ait Resmi Daire, Ticarethane Ve Bunun Gibi Abone Tiplerinde Elektrik Faturası İçerisinde Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Tahsil Edilip Edilmeyeceği Hk.

Belediyeye Ait Resmi Daire, Ticarethane Ve Bunun Gibi Abone Tiplerinde Elektrik Faturası İçerisinde Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Tahsil Edilip Edilmeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-BGK-2010/1-123

26/08/2011

Konu

:

Belediyelerin elektrik tüketim vergisinden muaf olup olmadığı

         İlgide kayıtlı özelge talebinizde, Belediyenize ait resmi daire, ticarethane ve bunun gibi abone tiplerinde elektrik faturası içerisinde elektrik ve havagazı tüketim vergisi tahsil edildiği belirtilerek söz konusu vergiden Belediyenizin muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

           Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi olduğu; 35 inci maddesinde, elektrik ve havagazı tüketenlerin elektrik ve havagazı tüketim vergisini ödemekle mükellef oldukları, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşların satış bedeli ile birlikte bu verginin tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

           Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 16 ncı maddesinde, belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımlarının katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim harç, katılım payı ve katkı paylarından muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

           5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28 inci maddesinde, “Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

           Yukarıda yer alan hükümlerden de anlaşılacağı üzere, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, elektrik veya havagazı tüketimi üzerinden alınan bir vergidir. 5393 sayılı Kanunda yer alan muafiyet ise, belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımlarına yönelik bulunmaktadır.

             Bu açıklamalar çerçevesinde, belediyelere  ait resmi daire, ticarethane  ve diğer yerlerde kullanılan elektrik veya havagazı tüketiminin 5393 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından sözü edilen yerlerde kullanılan elektrik ve havagazı tüketimi üzerinden tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Belediyeye Ait Resmi Daire, Ticarethane Ve Bunun Gibi Abone Tiplerinde Elektrik Faturası İçerisinde Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Tahsil Edilip Edilmeyeceği Hk.

26.08.2011

B.07.1.GİB.4.41.15.01-BGK-2010/1-123

Son Yorumlananlar
Top
Menu