Biçerdöver Makinası Ve Biçerdöver Tablasının Finansal Kiralama Yoluyla Alımında Kdv Oranı Hk.

Biçerdöver Makinası Ve Biçerdöver Tablasının Finansal Kiralama Yoluyla Alımında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2012]-132

19/06/2012

Konu

:

Biçerdöver makinası ve biçerdöver tablasının finansal kiralama yoluyla alımında KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin tarım makine ve aletlerinin ithalat, ihracat ve yurtiçi pazarlaması ile servis ve bakımı faaliyetinde bulunduğu belirtilerek finansal kiralama şirketine biçerdöver ile birlikte biçerdöverin aksam ve parçası mahiyetinde olan tablanın da teslim edilmesi halinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Teslim ve hizmet işlemlerinde uygulanacak KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, ekli listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 17 nci sırasında da Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):-Çim biçme makina ve cihazları” ibaresine yer verilmiş ve TGTC nin 84.33 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemlerinde KDV oranı, 27/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere %1 olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca, Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 28 inci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “8433.51.00.00.00 Biçerdöverler” ve “8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)” G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar sayılmıştır.

            Buna göre, TGTC nin 84.33 GTİP numarası kapsamındaki makina ve cihazlar arasında yer alan biçerdöverlerin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre 27/12/2011 tarihinden sonra finansal kiralama şirketlerine teslimi Kararname eki I sayılı listenin 17 nci sırası kapsamında % 1 oranında KDV ye tabidir.

            Öte yandan, biçerdöverlerin aksam ve parçası mahiyetinde olan ve TGTC nin 8433.90.00.10.11 G.T.İ.P numarasında yer alan tablanın biçerdöverden bağımsız olarak 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine tesliminde, aksam ve parçalar I sayılı listenin 17 nci sırası kapsamında değerlendirilmediğinden %1 oranında KDV uygulanması söz konusu değildir. Bu durumda, biçerdöverden bağımsız olarak finansal kiralama şirketlerine yapılan biçerdöver tablası teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            Ancak, biçerdöverle birlikte teslim edilen biçer döver tablasına ait bedelin faturada ayrıca gösterilmemesi veya ayrıca faturalanmaması halinde, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine tesliminde toplam bedel üzerinden I sayılı listenin 17 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV hesaplanacaktır.

            Ayrıca, finansal kiralamaya konu mallarla ilgili yüklenilen KDV nin genel esaslara göre indirim konusu yapılması, işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen tutarların ise KDV Kanununun 29/2 nci maddesi uyarınca KDV Mevzuatındaki açıklamalar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Biçerdöver Makinası Ve Biçerdöver Tablasının Finansal Kiralama Yoluyla Alımında Kdv Oranı Hk.

19.06.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2012]-132

Top
Menu