Bilgisayar Yazılımlarının 11/1-c Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeği Hk.

Bilgisayar Yazılımlarının 11/1-c Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeği Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[11/1-C-2015/2575]-102012

31.12.2016

Konu

:

Bilgisayar yazılımlarının 11/1-c maddesi kapsamında değerlendirilemeyeği hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; bilgisayar programlama faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve bu kapsamda bilgisayar yazılımları üretip satışını gerçekleştirdiğiz, ülke genelinde satışların bayiler tarafından gerçekleştirildiği, bazı bayi ve satış noktalarınızın sizin üretiminiz olan bilgisayar yazılımlarını yurt dışına ihraç ettiği ve sizden ihraç kayıtlı satış faturası talep ettiği belirtilerek ihraç kayıtlı fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğinize ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

             (II-A/8.3.) “Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar” başlıklı bölümünde,

            “Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

            İmalatçının;

            –  Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

            – İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

            –  Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve  gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

            gerekmektedir.

            … “

            (II-A/8.4.) “Uygulama Kapsamına Giren Mallar” başlıklı bölümünde,

            “Tecil-terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanır. Satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir. Bu şartı taşımayan teslimlerde tecil-terkin işleminin uygulanmaz”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

             

            Buna göre, firmanız tarafından üretilerek internet üzerinden “download” edilmek suretiyle müşteriye sunulan bilgisayar yazılımlarının, hizmet niteliği taşıması nedeniyle ihraç kaydıyla teslime konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bilgisayar Yazılımlarının 11/1-c Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeği Hk.

31.12.2016

B.07.1.GİB.4.42.16.02-130[11/1-C-2015/2575]-102012

Son Yorumlananlar
Top
Menu