Biosidal Ürün Grubu İçinde Yer Alan 39.05.99.9000 G.t.i.p. Numaralı Ürünün Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Biosidal Ürün Grubu İçinde Yer Alan 39.05.99.9000 G.t.i.p. Numaralı Ürünün Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1874

25/10/2011

Konu

:

Biosidal ürün grubu içinde yer alan 39.05.99.9000 G.T.İ.P. numaralı ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, biosidal ürün grubu içinde yer alan 39.05.99.9000 G.T.İ.P. numaralı ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1-a) Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

b) Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 22. sırasında “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ve “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetler)” hükmüne yer verilmiştir.

c) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 39. Faslında “Plastikler ve mamulleri” tanımlanmıştır. Bu faslın “39.05 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde), diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde)” alt tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “3905.99.90.00.00 Diğerleri” de sayılmıştır.

KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında 39. Fasılda yer alan eşyalardan, “yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler” sayılmış olup, 3905.99.90.00.00 Diğerleri GTİP numarası bu sırada yer almamaktadır.

2- KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 18. sırasında “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler” ibaresi yer almıştır.

Biosidal ürün grubu içinde yer alan bu eşyanın beşeri tıbbi ürün mahiyetinde olması halinde ithalinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden ithal izni alınması veya yurtiçi üretimi için ruhsat verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu eşyanın KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 18. sırasında değerlendirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, 3905.99.90.00.00 GTİP No kapsamındaki biosidal ürün grubu içinde yer alan “povidon %10, tentürdiyot-batticon” isimli eşya KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin yukarıda sözü edilen 18 ve 22. sıralarda yer almadığından, ithal veya teslimi genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Biosidal Ürün Grubu İçinde Yer Alan 39.05.99.9000 G.t.i.p. Numaralı Ürünün Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

25.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1874

Son Yorumlananlar
Top
Menu