Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren İlan Ve Reklamlarda İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi Verilmesi.

Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren İlan Ve Reklamlarda İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi Verilmesi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren İlan Ve Reklamlarda İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi Verilmesi. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI    :B.07.1.GİB.0.66/6623-96/47320                                                 07.05.2008

KONU  :

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 30/04/2008 tarihli ve  B050MAHO740001/12113-45517 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde, merkezi Sincan İlçesinde bulunan …… İnş. San. Tic. Tur. İth. İhr. Ltd. Şti’nin servis araçlarının dış yüzeyinde bulunan logo ile ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinin, ilçe belediyesine mi  yoksa büyükşehir belediyesine mi yatırılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmakta olup konu hakkındaki görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

12 nci maddesinde,

“Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.”,

13 üncü maddesinde,

“İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.”

16 ncı maddesinde,

“Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin yapılmasından önce mükellefler tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler, vergi tarifesinin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların politikasi/”>yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.

…………”

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu maddelerin incelenmesinden de görüleceği üzere, mükelleflere ilan ve reklam işini yapmadan önce yapacakları ilan ve reklamlara ilişkin beyannameleri ilgili belediyeye verme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, birden fazla belediyeyi ilgilendiren ilan ve reklamlarda her belediyenin ayrı ayrı ilan ve reklam vergisi alması söz konusu olamayacağından, yükümlülerin bu şekilde yapacakları ilan ve reklamlarda ilan ve reklam vergisini iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği iş merkezlerinin bulunduğu yer belediyesine vermeleri gerekir.

Bu durumda, birden fazla belediye sınırları içinde yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerindeki ilan ve reklamların vergisinin, ilan ve reklamları kendi adına yapan veya yaptıranlarca, iş merkezlerinin bilfiil toplandığı ve idare edildiği belediyeye ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin  buna göre yapılmasını arz ederim.   

                                                                                                                 Başkan a.

Özelge:Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren İlan Ve Reklamlarda İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi Verilmesi.

07.05.2008

B.07.1.GİB.0.66/6623-96/47320

Son Yorumlananlar
Top
Menu