Bitümlü Sıcak Karışımla Asfalt Yollarının Yapım İşinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Bitümlü Sıcak Karışımla Asfalt Yollarının Yapım İşinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bitümlü Sıcak Karışımla Asfalt Yollarının Yapım İşinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-10

13/07/2011

Konu

:

Bitümlü sıcak karışımla asfalt Yollarının yapım işinde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediyeniz sınırları içerisinde bulunan bitümlü sıcak karışımla asfalt yollarının yama işlerini ihale yoluyla temin ettiğiniz, yama işinde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt yoğunluklu olarak kullanılması nedeniyle uygulanacak KDV oranı hususunda yüklenici firma ile Başkanlığınız arasında tereddüt olması sebebiyle Defterdarlığımızın görüşünün bildirilmesi istenmektedir. 

            KDV Kanunun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV Kanunun 4/1 inci maddesinde ise “Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek,meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir” denilmektedir.

            Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetle için % 8, listede yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

           Buna göre, adı geçen Belediye Başkanlığına karşı yapılan iş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfaltın teslimi olmayıp, bitümlü sıcak karışımla asfalt yolların yapılması işidir. Ayrıca malzemesi kısmen veya tamamen yüklenici firmaya ait olmak üzere ifa edilen yapım işinde, yüklenici firmaya ait malzemelerin bağımsız bir teslim olarak mütalaa edilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla yapılan iş, hizmet ifası niteliğinde olup bu kapsamda KDV ye tabi tutulacaktır.

            Diğer taraftan, söz konusu yapım işleri 2007/13033 sayılı Karara ekli I ve II sayılı listede sayılmadığından bu işlemlere ait bedel üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

      

Özelge:Bitümlü Sıcak Karışımla Asfalt Yollarının Yapım İşinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-10

Top
Menu