Büyükbaş Hayvanların Mükellef Olmayan Kişilere Satılması Durumunda Uygulanacak Kdv Oranı, Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Ve Defter Tutma Esasları Hk.

Büyükbaş Hayvanların Mükellef Olmayan Kişilere Satılması Durumunda Uygulanacak Kdv Oranı, Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Ve Defter Tutma Esasları Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[177-8672]-484

19/04/2012

Konu

:

Büyükbaş hayvanların mükellef olmayan kişilere satılması durumunda uygulanacak KDV oranı, KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve defter tutma esasları hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda besicilik faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, büyükbaş hayvanların vergi mükellefi olmayan kişilere satılması halinde uygulanacak olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranları ile KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve 2012 yılında hangi esasa göre defter tutulacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmış olup bu çerçevede besicilik faaliyetiniz kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1/1 inci maddesi ile KDV oranları Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Aynı Kararnamenin 1/4 üncü maddesinde; ”Perakende safhadaki teslimden maksat; teslim yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” denilmiştir.

            Kararname eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında ”… küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dâhil), 20.12.2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresi yer almaktadır.

            Bu hükümlere göre, söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında sayılan malların, aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi %1, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile diğer kişi ve kurumlara teslimi ise %8 oranında KDV’ye tabidir.

            Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde, ticaret ve sanat erbabının, ticaret şirketlerinin, iktisadi kamu müesseselerinin, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, serbest meslek erbabının ve çiftçilerin defter tutmaya mecbur oldukları, 176 ncı maddesinde tüccarların defter tutma bakımından iki sınıfa ayrıldığı I inci sınıf tüccarların bilanço esasına göre, II nci sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 177 nci maddesinde, I inci sınıfa dahil olan tüccarlar bentler halinde sayılmış; (1) numaralı bentte satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının veya satışlarının tutarı, (2) numaralı bentte birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatlarının tutarı, (3) numaralı bentte ise bir ve iki numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde iki numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı maddede belirtilen hadleri aşanların I inci sınıf tüccar olacakları hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, Kanunun 213 üncü maddesinde zirai kazanç elde eden mükelleflerin çiftçi işletme defteri tutacağı ifade edilmiş olup, bu mükelleflerin isteğe bağlı olarak bilanço esasına defter tutabilmeleri Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir.

            Buna göre; faaliyetinizin Gelir Vergisi Kanununa göre zirai kazanç kapsamında değerlendirilmesi durumunda çiftçi işletme defteri tutmanız gerekmektedir. Faaliyetinizin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi durumunda ise yukarıda yer verilen hükümlere göre dahil olacağınız sınıf belirlenecektir.     

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Büyükbaş Hayvanların Mükellef Olmayan Kişilere Satılması Durumunda Uygulanacak Kdv Oranı, Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Ve Defter Tutma Esasları Hk.

19.04.2012

B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[177-8672]-484

Top
Menu