Çalınan Araç İçinde Yer Alan Yakıt Fişlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı.

Çalınan Araç İçinde Yer Alan Yakıt Fişlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Çalınan Araç İçinde Yer Alan Yakıt Fişlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.29-1785

03/07/2014

Konu

:

Çalınan araç içinde yer alan yakıt fişlerinin gider yazılıp yazılamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ticari faaliyette kullanılan aracın çalındığı ve akaryakıt istasyonundan alınan ÖKC fişlerinin çalınan araçta olduğu, ancak 1/7/2012-6/8/2012 tarihleri arasında yapılmış olan yakıt masraflarının muhasebe kayıtlarında yer aldığı ve akaryakıt istasyonundan araç plakasına düzenlenmiş satış detay raporunun temin edildiği belirtilmiş olup çalınan araca ait kullanılan yakıt masraf tutarlarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, hükmüne yer verilmiş olup aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 5 inci bendinde; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin, safi kazancın tespit edilmesi için indirilmesinin kabul edildiği hükmü yer almaktadır.

            Bu hükümlere göre, işletmenize dahil olan ve işte kullanılan aracınıza ait yakıt giderinin ticari kazancın tespitinde belgelendirilmesi şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, “Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesikadır.”

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.”

            hükümleri yer almaktadır.

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun l inci maddesinin l inci fıkrasında; “Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.”

            Anılan mecburiyet, perakende ticaretle uğraşan ve hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

            Öte yandan, 68 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğinde “Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’nci maddesinin I numaralı bendinde; ‘Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarım tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; …’, 3 numaralı bendinde ise ‘Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, …’ Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükümleri bulunmaktadır.

            Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2013 yılı itibariyle 800 TL) altında veya üstünde olsa dahi ‘fatura yerine geçen belge’ olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

            Buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek (üzerinde ‘TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK’ ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecek, ayrıca faturaya dönüştürülmesi istenmeyecek ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmeyecektir.” denilmektedir.

            Ayrıca aynı Kanunla ilgili 67 Seri No.lu Genel Tebliğde elektronik kayıt ünitesi ihtiva eden ödeme kaydedici cihazların kullanılması ile ilgili olarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Tebliğe göre fiş ve raporlar üstünde ve altında büyük harflerle (kalın yazılımlı) veya değişik renklerde “MALİ İŞLEM DIŞI” ve ayrıca “SATIŞ FİŞİ KOPYASI” veya “RAPOR KOPYASI” ibaresi yazılı, üzerlerine mali sembol basılmamış, satış fişi ve rapor kopyalarına yeni tarih, saat ve fiş numarası verilmeyecek şekilde ödeme kaydedici cihaz yazıcısından tek tek veya dönemsel olarak tekrar basılabilecektir ve bu şekilde basılan satış fişleri ve raporlar, elektronik kayıt ünitesine tekrar kaydedilmeyecektir.

            Bu itibarla; çalınan araç içinde bulunan yakıt fişlerinin, üzerinde yazılı olan tutara bakılmaksızın fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmesi dolayısıyla, söz konusu ÖKC fişlerinin kaybolması durumunda kayıtlara uygun olacak şekilde mezkur Tebliğe uygun örneğinin noterden tasdikli (Bu örnek üzerine “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) şekilde kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri,

           -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, KDV nin indirim konusu yapılabilmesi için indirime konu verginin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.

            Buna göre, işletmenize dahil olan ve işte kullanılan aracınıza ait ÖKC fişlerinin kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) çıkartılması suretiyle vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Çalınan Araç İçinde Yer Alan Yakıt Fişlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı.

03.07.2014

39044742-KDV.29-1785

Top
Menu