Cam Ve Kristalden İmal Edilen Hediyelik Eşyaların Üzerine Çeşitli Yazılar Yazılmak Suretiyle Plaket Olarak Tesliminde Kdv Tevkifatı

Cam Ve Kristalden İmal Edilen Hediyelik Eşyaların Üzerine Çeşitli Yazılar Yazılmak Suretiyle Plaket Olarak Tesliminde Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Cam Ve Kristalden İmal Edilen Hediyelik Eşyaların Üzerine Çeşitli Yazılar Yazılmak Suretiyle Plaket Olarak Tesliminde Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-449604

13.11.2017

Konu

:

Cam ve Kristalden İmal Edilen Hediyelik Eşyaların Üzerine Çeşitli Yazılar Yazılmak Suretiyle Plaket Olarak Tesliminde KDV Tevkifatı

İlgi

:

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin cam ve kristalden hediyelik eşya (ödül, plaket, masa üstü isimlik, kalemlik vb.) imalatı yaptığı, söz konusu hediyelik eşyaların üzerine çeşitli yazılar (isim-unvan-resim vb.) yazılmak suretiyle plaket olarak müşteriye fatura edildiği, müşterileriniz içerisinde Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümü kapsamında belirlenmiş alıcılar arasında yer alan kurumlar bulunduğu belirtilerek, bu kurumlara yapılan hediyelik eşya, isimlik, resimlik gibi plaketlerin satışında baskı ve basım hizmetleri kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

2/1 inci maddesinde; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hükme bağlanmıştır.

KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliğinde açıklanmış olup, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulanlar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3.) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) bölümünde yer verilen kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetinde olup, “teslim” mahiyetindeki işlemler bu bölüm kapsamına girmemektedir.

Bu nedenle, bu bölüm kapsamında tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal alımlarında (Tebliğin “I/C- 2.1.3.3.” bölümü kapsamındaki mallar hariç) tevkifat uygulanmayacaktır.

Ancak, bu bölüm kapsamına giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mallara ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek, tevkifat, kullanılan mallara ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarına göre belirlenecektir.

Aynı Tebliğin “I/C- 2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

Her türlü baskı ve basım hizmetleri kapsamına; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz politikasi/”>yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler girmektedir.

63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.12.) bölümünde de açıklamalarda bulunulmak suretiyle uygulamaya yön verilmiştir.

Anılan Tebliğ ve Sirkülerdeki açıklamalar çerçevesinde, bir işlemin baskı ve basım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi, öncelikle bu işlemin hizmet niteliğinde olması şartına bağlı olup teslimlerin bu kapsamda tevkifata tabi tutulması mümkün değildir.

Dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenecektir.

Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı ise işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu Sirkülerin (2.2.2.12.) bölümünde “… 1 Kr değeri olan plastik kağıdın, üzerine marka, içerik kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5 Kr’a çıkıyorsa , bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde koli olarak 10 Kr’a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyat değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir.” denilmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında belirtilen kurumlara yapılan cam ve kristal üzerine çeşitli yazılar (isim-unvan-resim v.b) yazılmak suretiyle hediyelik eşya, isimlik, resimlik gibi plaketlerin satışında, basım hizmeti teslimin tali unsurunu oluşturduğundan, yapılan işlem mal teslimi olarak değerlendirilecek ve tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cam Ve Kristalden İmal Edilen Hediyelik Eşyaların Üzerine Çeşitli Yazılar Yazılmak Suretiyle Plaket Olarak Tesliminde Kdv Tevkifatı

13.11.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-449604

Top
Menu