Cankurtaranlık Hizmetinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı.

Cankurtaranlık Hizmetinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Cankurtaranlık Hizmetinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2015.48]-104467

03.08.2016

Konu

:

Cankurtaranlık hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, otellere havuzbaşı ve sahilde cankurtaranlık hizmeti vereceğiniz, personelin sevk ve idaresinin, ücret ve sigorta pirimleri ile yasal kesintilerinin tarafınıza ait olacağı belirtilerek, söz konusu cankurtaranlık hizmetin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

           

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

           KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmak suretiyle belirlenmiş, ayrıca 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.1.) bölümünde konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

            Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.) bölümüne göre işgücü temin hizmetlerinde, belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

             İşgücü temini şeklinde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

            -Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

             -Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

             Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

             İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.

            Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan Cankurtaran Hizmet Alım Sözleşmesinin incelemesinden (3. ile 5. madde), şirketinize hizmet akdi ile bağlı çalışan elamanlar aracılığıyla otellerin havuzbaşında ve sahillerde otel işletmelerine verilen cankurtaranlık hizmetinde, personelin sevk ve idaresinin işveren firmaya ait olduğu anlaşıldığından verilen hizmetin işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve yapılan ödemeler üzerinden (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.   

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cankurtaranlık Hizmetinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı.

03.08.2016

B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2015.48]-104467

Top
Menu