Cebri İcra Yoluyla Yapılan Buğday Teslimlerine Kdv Uygulanacaktır.

Cebri İcra Yoluyla Yapılan Buğday Teslimlerine Kdv Uygulanacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 24.12.1996
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5401-2640/61683
KONU : Cebri icra yoluyla yapılan buğday
teslimlerine KDV uygulanıp uygu-
lanmayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
…………………………….

İLGİ: 13.12.1996 tarih ve B.12.2.TM0.074 00 02/07.7.19-7202 sayılı yazınız.

Yazınızda, Kuruluşunuzun ……………………….. A.Ş.nin sermayesine % 45 hisse ile iştirak etmesi ve iştirak hissesine isabet eden tutarın ayın (buğday) olarak verilmesinin kararlaştırıldığı, ancak verilecek buğday miktarında şirketle anlaşma sağlanamadığı, bunun üzerine konu yargıya intikal ettiği ve kararın şirket lehine sonuçlandığı, dolayısıyla adı geçen şirketin karara bağlanan buğday miktarını cebri icra yoluyla tahsil ettiği belirtilerek, bu şekilde yapılan buğday teslimlerine katma değer vergisi uygulanıp uygulanmayacağının bildirilmesi istenmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/l maddesinde, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslimlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 1/3-d maddesinde ise müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

1- Şirket ile anlaşma sağlanamayıp icra memurları vasıtasıyla yapılan buğday teslimlerinde fatura, ……………… tarafından icra memurları adına düzenlenecek bu teslime katma değer vergisi oranı % l olarak uygulanacak ve hesaplanan katma değer vergisi ………………. tarafından beyan edilip ödenecektir.
Diğer taraftan icra memurları tarafından adı geçen şirkete yapılan buğday teslimlerine % 1 oranı üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak ve icra memurluğunca beyan edilip ödenecektir.

2- Şirket ile anlaşma sağlanarak adı geçen şirkete doğrudan yapılan buğday teslimlerinde ise fatura yine ………………. tarafından düzenlenip, katma değer vergisi de yine Ofisiniz tarafından beyan edilip ödenecektir. Bu işlemde de katma değer vergisi oranı % 1 olarak uygulanacaktır.

3- Kuruluşunuz aktifinde kayıtlı buğdayların iştirak hisseniz karşılığında adı geçen şirkete tesliminde Kuruluşunuz tarafından fatura veya irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Cebri İcra Yoluyla Yapılan Buğday Teslimlerine Kdv Uygulanacaktır.

24.12.1996

B.07.0.GEL.0.54/5401-2640/61683

Top
Menu