Çevre Temizlik Vergisi Ve Emlak Vergisi İle İlgili Vergi Cezaları Hakkında

Çevre Temizlik Vergisi Ve Emlak Vergisi İle İlgili Vergi Cezaları Hakkında
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı   : B.07.1.GİB.0.66/6676-149/ 61587                                                                      07.08.2006

Konu : Vergi Cezası Hk.

………  BAKANLIĞI

İlgi :   12.04.2005 tarihli ve B050MAH0740001/45560 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki Konak Belediye Başkanlığının 18.03.2005 tarihli ve 2593 sayılı yazısında, bildirim neticesinde tahakkuk ettirilen vergilerden çevre temizlik vergisinde bildirim görevini zamanında yerine getirmeyen mükelleflere ikinci derece usulsüzlük cezası dışında kalan kusur, ağır kusur ve kaçakçılık cezaları kesilemezken, yine bildirim (09.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4751 sayılı Yasayla Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile) neticesinde tahakkuk ettirilen emlak vergisinde bildirim görevini zamanında yerine getirmeyen mükelleflere vergi ziyaı kesilmesi hususunda çelişkide bulunulduğu belirtilmekte ve konu ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Konu ile ilgili görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

1) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4751 sayılı Kanunla değişik “Bildirim verme ve süresi” başlıklı 23 üncü maddesinde bildirim verme ve süresiyle ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, 32 nci maddesinde ise, “Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.”  denilmektedir.

Öte yandan,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde; “Vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 344 üncü maddesinde de; vergi ziyaı suçu mükellef veya  sorumlu tarafından 341 inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca emlak vergisi ile ilgili bildirimlerin süresinde verilmemesi de aynı Kanunun 352/II-7 nci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük fiilini oluşturmaktadır.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında, cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırının kesilmesi öngörülmüştür.

Bu durumda, emlak vergisi bildiriminin süresinde verilmemesi üzerine mükellefiyetin başlangıç yılı için idarece yapılacak tarhiyat sırasında kesilecek ikinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının karşılaştırılarak miktar itibariyle fazla olan cezanın kesilmesi, verginin zamanında tahakkuk ettirilmediği diğer yıllar için ise sadece vergi ziyaı cezasının kesilmesi gerekmektedir.

2) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde yer alan çevre temizlik vergisine ilişkin hükümler 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, konutlarda çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınarak ve su tüketim bedeliyle birlikte tarh ve tahakkuk ettirilmekte olup, konutları kullananlar tarafından ilgili belediyelere, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idarelerine bir bildirim verilmeyecektir.

Ancak, su ihtiyacı belediyelerce karşılanmayan veya su ihtiyacını tesis edilmiş su şebekesi dışında karşılayan konutlar ve işyerleri bu binaları kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vereceklerdir.

Yukarıda açıklandığı üzere; bildirim vermek zorunda olan mükelleflerin, bu bildirimi süresinde vermemeleri halinde eskiden olduğu gibi Vergi Usul Kanununun 352-II/7 nci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          Başkan a.

Özelge:Çevre Temizlik Vergisi Ve Emlak Vergisi İle İlgili Vergi Cezaları Hakkında

07.08.2006

B.07.1.GİB.0.66/6676-149/ 61587

Son Yorumlananlar
Top
Menu