Çift Sıra Koltuklu Araca Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

Çift Sıra Koltuklu Araca Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Çift Sıra Koltuklu Araca Ödenen Kdv'nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-12

07/12/2010

Konu

:

KDV İndirimi

İlgide kayıtlı yazınızda, işyerinizde kullanmak üzere satın aldığınız 2010 Model Fiat Fiorino Combi 1.3 M.jet Emo. yandan camlı çift sıra koltuklu, sürücü dahil 5 yolcu kapasiteli araca ilişkin ödemiş olduğunuz katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 29 uncu maddesinde indirimin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Söz konusu aracın binek otomobil olup olmadığı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 numaralı istatistiki pozisyonunda yer alıp almadığına bakılarak belirlenecektir. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların belirlenmesine ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ve 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) ile açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalar çerçevesinde, söz konusu 2010 Model Fiat Fiorino Combi 1.3 M.jet Emo aracın binek otomobil olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre şirket faaliyetinizin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmadığı da dikkate alındığında, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan 2010 Model Fiat Fiorino Combi 1.3 M.jet Emo taşıta ilişkin alış vesikasında gösterilen KDV nin, KDV Kanununun 30/b maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak söz konusu vergi, amortismana tabi bir iktisadi kıymet olan taşıta ilişkin olduğu için maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                               

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çift Sıra Koltuklu Araca Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

07.12.2010

B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-12

Son Yorumlananlar
Top
Menu