Çok Katlı Binalarda Yapılan Çekme Katların Etrafında Kalan Terasların Konutların Faydalı Alanına Dahil Olup Olmadığı Hk.

Çok Katlı Binalarda Yapılan Çekme Katların Etrafında Kalan Terasların Konutların Faydalı Alanına Dahil Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1525

03/05/2012

Konu

:

Çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan terasların konutların faydalı alanına dahil olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve 02/08/2011 tarih, 3-903 evrak numaralı ek bilgi dilekçenizde, İstanbul Kemerburgaz’da inşa ettiğiniz projede üç adet çatı terası bulunduğu belirtilerek, çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve tavanı olmayan gökyüzüne açık terasların ait oldukları konutun faydalı alanına dahil olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 30/12/2007 tarih, 2007/13033 sayılı Kararname Eki Karar ile KDV oranları (I) sayılı listedeki mal ve hizmet teslimleri için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiş olup, söz konusu Kararname Eki (I) Sayılı listenin 11 inci sırasında; “Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri” yer almaktadır.

            Konuyla ilgili olarak 9 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1) bölümünde, net alan deyiminin “konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan” olarak tanımlanan faydalı alanı ifade ettiği, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda istisnanın sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanacağı açıklanmıştır.

            Öte yandan, 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Konut istisnası” başlıklı (E) bölümünde;

            “1. Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak istisna kapsamı içinde mütalaa edilecektir.

            2. Bu yerlerin 150 m2’lik sınırın hesabında ne ölçüde dikkate alınacağı ise 3 Seri No.lu “Konut İnşaatı ve Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet ve İstisnası” Genel Tebliğinin 4 üncü bölümündeki açıklamalara göre belirlenecektir.

            “Halk konutu standartları”nın değişik 3 ve 4. maddelerine atıfta bulunan bu açıklamalara göre;

            a)  Faydalı alan konut içerisinde, duvarlar arasında kalan temiz alandır.

            b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5’er cm. düşülmek suretiyle hesaplanır.

            Ancak konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları; karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri; bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m2’si, çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar; çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler; iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler; bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m2’den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık; bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2’den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, faydalı alan dışındadır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, bir konuttaki balkonların 2 m2’si faydalı alan dışında olduğundan projede yer alan çatı teraslarının bir konuta ait olması halinde 2 m2’si; herhangi bir konuta ait olmaması halinde ise tamamı faydalı alan dışında değerlendirilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                      

Özelge:Çok Katlı Binalarda Yapılan Çekme Katların Etrafında Kalan Terasların Konutların Faydalı Alanına Dahil Olup Olmadığı Hk.

03.05.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1525

Top
Menu