Demirbaş Satışının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

Demirbaş Satışının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-894-63

13/07/2011

Konu

:

Demirbaş satışının KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, öteden beri sigortacılık ve aracılık hizmeti ile A sınıfı acente işletmeciliği yapmakta iken 31/12/2009 tarihi itibariyle aracılık faaliyetini terk ederek bu tarihten itibaren KDV mükellefiyetinizi kapattırdığınız, 30/6/2010 tarihinden itibaren ise A sınıfı acente işletmeciliği faaliyetine son vererek aracılık faaliyetine devam etmeye başladığınız belirtilerek 31/12/2009 tarihine kadar alınıp yüklenilen KDV leri indirim konusu yapılmış olan demirbaşlar ile 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında A sınıfı acente işletmeciliği faaliyeti boyunca alınan ve KDV si indirim konusu yapılamayarak maliyete atılmış olan demirbaşların satışında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-e maddesi ile, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının  sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemler KDV den istisna edilmiş, konu ile ilgili olarak yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

            Öte yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan madde hükmüne göre, verginin doğabilmesi için banka ve sigorta şirketlerince bir muamele yapılması ve muamele sonucundan banka ve sigorta şirketi lehine nakden veya hesaben bir para kalması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre istihsal organlarına verilecek komisyonların azami nispetleri ile prim tahsil ve ödeme şekillerini tespit eden Ticaret Bakanlığının 21/11/1960 gün ve 4/18899 sayılı Tebliğinde, sigorta şirketlerinin istihsal organları, bizzat rejistro tutarak poliçe tanzim eden (A) sigorta acenteleri ile bunun dışında kalan (B) yani diğer acenteler ve prodüktörler olarak tasnif edilmiş bulunmaktadır.

            Bu acentelerden (A) acenteleri poliçe tanzimine yetkilidir. (B) sigorta acenteleri ise, poliçe tanzimine yetkili olmayıp rolleri sigortalı ile şirket arasında aracılık yapmaktan ibarettir. Bu durumda (A) sigorta acenteleri banka sigorta muameleleri vergisi mükellefi, (B) acenteleri ise  değildir.

            110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Sigorta Aracılarının KDV Uygulaması Karşındaki Durumu” başlıklı bölümünde;

            “Öte yandan, faaliyetleri KDV Kanununun (17/4-e) maddesi uyarınca KDV’den müstesna olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV’ye tabidir.

            Bu nedenle, sözü edilen sigorta aracılarının istisna kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemler sadece işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.”

            açıklaması yer almaktadır.

            Buna göre;  faaliyetleri KDV Kanununun 17/4-e maddesi uyarınca KDV den müstesna olan ve KDV ye tabi başkaca bir faaliyette de bulunmayan acenteniz tarafından aktifte kayıtlı demirbaşlarınızın satışında, söz konusu demirbaşların alımında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın  KDV hesaplanması gerekmekte olup, 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar uyarınca, bu şekilde hesaplanan KDV nin, satışın yapıldığı döneme ilişkin olarak bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Demirbaş Satışının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-894-63

Top
Menu