Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerde Kdv İstisnası Uygulaması Hk.

Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerde Kdv İstisnası Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-211

01/04/2011

Konu

:

Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması

İlgide kayıtlı dilekçelerinizde, Türkiye’de yerleşik firmalar ile yurt dışında yerleşik firmalara ait yüklere limanlarda verilen  (genel kargo, dökme yük, konteyner, araç vb. şeklindeki) gözetim hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı konusunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1. maddesinde;  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

6/b maddesinde; işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde; yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, KDV den istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde; yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakil faaliyet gösteren şubeleri ifade ettiği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

– Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,

– Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır,

şartlarının yerine getirilmiş olmasının gerektiği,

13/b maddesinde; deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

16/1-c maddesinde; Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV den istisna olduğu,

17/4-o maddesinde; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem göre mallar için verilen ardiye depolama ve terminal hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

Hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde sayılan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur;

1- Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,

2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir,

3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir,

4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Öte yandan, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara 15, 87 ve 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 19/2/2004 tarihli ve KDVK-9/2004/9 sayılı KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

87 Seri No.lu KDV Tebliği ile değiştirilen 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümünde;

“KDV Kanununun 13/b maddesiyle deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

İstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.

Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.” denilmektedir.

9 No.lu KDV Sirkülerinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler bakımından KDV den istisna edilecek işlemler arasında sayılan “nezaret hizmeti”, konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya gemiye yüklenmesi esnasında verilen gözetim hizmeti şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre;

1- Yurt dışında yerleşik firmalar ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait yüklere, liman ve hava meydanlarında verdiğiniz gözetim hizmetleri KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

Söz konusu gözetim hizmetleri, konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya geminin yüklenmesi esnasında verilen hizmetleri kapsamakta olup, saha içinde de olsa yükün bir konteynerin içinden diğer konteynerin içine aktarılması hizmeti ile buna yönelik gözetim hizmetleri bu istisnanın kapsamına girmemektedir.

2- Yurt dışında yerleşik firmalara ait yabancı bayraklı gemiler ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemilere Türk kara sularında, ancak limanların dışında verdiğiniz gözetim hizmetleri KDV Kanununun 1/1 ve 6/b maddeleri gereğince KDV ye tabi olacaktır.

Ancak söz konusu hizmetlerin, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem göre mallara verilmesi, Kanunun 17/4-o maddesine göre KDV den istisna tutulacaktır.

3- Yurt dışında yerleşik firmalara ait yabancı bayraklı gemiler ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemilere ve gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de yerleşik firmalara ait yüklere, yurt dışında verilen gözetim hizmetleri KDV nin konusuna girmediğinden KDV ye tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                                           ( …)

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerde Kdv İstisnası Uygulaması Hk.

01.04.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-211

Son Yorumlananlar
Top
Menu