Deprem, Sel Felaketi Ve Maliye Bakanlığının Yangın Sebebiyle Mücbir Sebep İlan Ettiği Yerlerdeki Yangın Sonucu Zayi Olanlar Hariç Olmak Üzere, Zayi Olan Mallara Ait Katma Değer Vergisi İndirilemez.

Deprem, Sel Felaketi Ve Maliye Bakanlığının Yangın Sebebiyle Mücbir Sebep İlan Ettiği Yerlerdeki Yangın Sonucu Zayi Olanlar Hariç Olmak Üzere, Zayi Olan Mallara Ait Katma Değer Vergisi İndirilemez.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Deprem, Sel Felaketi Ve Maliye Bakanlığının Yangın Sebebiyle Mücbir Sebep İlan Ettiği Yerlerdeki Yangın Sonucu Zayi Olanlar Hariç Olmak Üzere, Zayi Olan Mallara Ait Katma Değer Vergisi İndirilemez. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.55/5530- 92 

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU:

……………………

İLGİ : 31.03.2004 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden; şirketinizin ……………………..adresinde depo olarak kullanmakta olduğu binada 24.01.2005 tarihinde yangın çıktığı ve neticesinde ekli listelerde belirtilen mamul mallar ile malzemelerin tamamının yandığı belirtilerek yangından ötürü zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Bakanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13. maddesinde mücbir sebeplerin;

  • 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
  • 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
  • 3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
  • 4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi haller olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 15. maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı belli bir bölgeyi ili, ilçeyi ve mükellef grubunu ilgilendiren genel nitelikteki yangın afetlerine maruz kalanlar için mücbir sebep hali ilan etmeye yetkili olup, bu yetkinin münferit olarak ortaya çıkan yangınlar için her bir mükellef itibariyle kullanılması söz konusu değildir.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/1. maddesinde mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler (üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 30/c maddesinde ise, “Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi”nin indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda, şirketiniz tarafından depo olarak kullanılmakta olan bahsi gecen yerde münferit olarak ortaya çıktığı anlaşılan yangının yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde mücbir sebep hali olarak sayılması mümkün bulunmadığından, zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Deprem, Sel Felaketi Ve Maliye Bakanlığının Yangın Sebebiyle Mücbir Sebep İlan Ettiği Yerlerdeki Yangın Sonucu Zayi Olanlar Hariç Olmak Üzere, Zayi Olan Mallara Ait Katma Değer Vergisi İndirilemez.

22.03.2005

B.07.0.GEL.55/5530- 92 / 13128

Son Yorumlananlar
Top
Menu