Devir Halinde Devreden Kdv’nin İndirimi Hk.

Devir Halinde Devreden Kdv’nin İndirimi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-08-377

24/05/2010

Konu

:

Devir halinde devreden KDV’nin indirimi

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığının … tarih ve … sayılı Makam Onayı ile … Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi ve …Anadolu Öğretmen Lisesi Döner Sermaye İşletmesinin aktif ve pasifleri ile Müdürlüğünüze devredilmesinden dolayı her iki kurumun bilançolarında bulunan devreden katma değer vergilerinin beyanına ilişkin Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.          

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81’inci maddesinde belirtilen işlemlerle Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu hükme göre, ilgide kayıtlı dilekçeniz eki Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı yazısı ile Müdürlüğünüze devri uygun görülen Döner Sermaye İşletmelerinin Müdürlüğünüze devri işlemi katma değer vergisinden istisna olup, söz konusu işletmelerin devir tarihi itibariyle indiremediği (sonraki dönemlere devreden) katma değer vergisi Müdürlüğünüz tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Devir Halinde Devreden Kdv’nin İndirimi Hk.

24.05.2010

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-08-377

Son Yorumlananlar
Top
Menu