Dezenfektan Ürünleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Dezenfektan Ürünleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2245

23/07/2012

Konu

:

Dezenfektan ürünleri tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, dezenfektan ürünler ve bu ürünlerde kullanılan tıbbi malzemelerin KDV oranları hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            1- KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 18. sırasında “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler” ibaresi yer almıştır. Bu sırada 24.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012/2931 sayılı kararname ile yapılan düzenlemede “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler” ibaresine yer verilmiştir.

            a) TGTC’nin, 38.08 tarife pozisyonunda, “Haşarat öldürücü, kemirici, hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)”, tanımlanmıştır.

            Adı geçen firma tarafından 38.08 tarife pozisyonuna ait GTİP No’larından ithal edilen ve özelge talep formu eki listede yer alan;

3808.94.10 Dıscleen extra – Konsantre tıbbi alet ve tıbbi ekipman dezenfektanı,

3808.94.10 Desam ox – Hidrojen peroksit bazlı konsantre tıbbi ekipman dezenfektanı,

3808.94.20 Dıscleen endo paa – Perasetik asit tıbbi alet dezenfektanı,

3808.94.90 Desprey – Alkol bazlı medikal ekipman dezenfektanı

3808.94.90 Chırosan – Perasetik asit bazlı tıbbi alet ve ekipman dezenfektanı

3808.94.90 Chırosan plus – Perasetik asit bazlı tıbbi alet ve ekipman dezenfektanı

3808.94.10 Akadent – Konsantre tıbbi alet dezenfektanı

3808.94.10 Akadent ready – Kullanıma hazır tıbbi alet dezenfektanı

3808.94.90 Akaspray – Alkol bazlı sprey medikal ekipman dezenfektanı

3808.94.90 Akaspray tücher mendil – Alkol bazlı silme medikal ekipman dezenfektanı

3808.94.90 Dıaplus – Hemodiyaliz cihaz dezenfektanı

3808.94.90 Aldosol – Konsantre aldehitli tıbbi alet dezenfektanı

3808.94.90 Germocıd foam – Alkol bazlı medikal ekipman dezenfektanı

3808.94.90 Germaldeıde – Kullanıma hazır aldehitli tıbbi alet dezenfektanı

3808.94.90 Peracedıc plus – Konsantre (toz) perasetik asit bazlı tıbbi alet dezenfektanı

3808.99.90.00.19 Nocolyse neutral (solüsyon) – Hidrojen peroksit bazlı tıbbi ekipman

                    dezenfeksiyon solüsyonu   

3808.94.90 Mınuson af 750 m – Su bazlı köpük sprey tıbbi ekipman dezenfektanı

3808.94.90 Mınuson af wıpes – Su bazlı silme tıbbi ekipman dezenfektanı

            GTİP No.larındaki eşyalar,

            – “beşeri tıbbi ürün” mahiyetinde olması halinde, 31.12.2007 tarihinden itibaren teslimi %8,

            – beşeri tıbbi ürün terkibinde bulunan etkin maddeler veya etkin madde üretiminde kullanılan ham maddeler mahiyetinde olanların ise, 24.03.2012 tarihinden itibaren teslimi %8,

            oranında  KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            b) Söz konusu dezenfektanların beşeri tıbbi ürün bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan hammadde mahiyetinde olmayanlarının teslimi ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            2- TGTC’nin 34.02 tarife pozisyonunda, “Yüzey aktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzey aktif müstahzarlar; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç)”, tanımlanmıştır.

            Adı geçen firma tarafından 34.02 tarife pozisyonuna ait GTİP No.larından ithal edilen ve özelge talep formu eki listede yer alan;

3402.90.90.00.16 Akaclean f – Cerrahi alet yıkama cihazları için alkali temizleyici

3402.90.90.00.16 Akabrıte np – Cerrahi alet yıkama cihazları için nötralizan

3402.90.90.00.16 Akaclean rust – Konsantre cerrahi alet pas ve korozyon giderici

3402.90.90.00.18 Multi cleaner – Konsantre cerrahi alet temizleyici, pas korozyon giderici ve

3402.90.90.00.16 Akalu be – Konsantre cerrahi alet yağlayıcı      

3402.90.90.00.16 Akalube sprey – Kullanıma hazır sprey cerrahi alet yağlayıcı

3402.90.90 Hemex ınstruclean – Konsantre tıbbi alet temizleyici

3402.90.90 Hemex pulver – Konsantre (toz) tıbbi alet temizleyici

3402.20.90 Germocıd enzimatico – Konsantre tıbbi alet temizleyici

            GTİP No.larındaki eşyalar, KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde yer almadığından, teslimi genel oranda (%18)  KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            3- KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Karar ile yapılan ve 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede; söz konusu yönetmelikler kapsamındaki eşyalar yerine, bu sırada TGTC’ndeki GTİP No’ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış ayrıca, 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Kararla yapılan değişiklikte bu sıraya bazı eşyalar da ilave edilmiştir.

            TGTC’nin 84.24 tarife pozisyonunda, “Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları) sayılmıştır.

            Bu nedenle, dilekçe eki listede sayılan ve TGTC’nin 84.24 tarife pozisyonuna ait “8424.89.90.00.00 Diğerleri (Diğer cihazlar)” GTİP No’sundan ithal edilen tıbbi ekipman dezenfeksiyon cihazı söz konusu 22. sırada sayılan eşyalar arasında yer almadığından, ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dezenfektan Ürünleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

23.07.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2245

Top
Menu