Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılacak Su Teslimlerinin Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılacak Su Teslimlerinin Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2010-2-15-03]-142

30/01/2012

Konu

:

Diplomatik istisna belgesine sahip kuruluşa yapılacak su teslimlerinin KDV den istisna olup olmadığı hakkında

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ile … Merkezi’ne ait … tarih ve … no.lu diplomatik istisna belgesi kapsamında adı geçen kuruluşa yapılacak su teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

              3065 sayılı KDV Kanununun 15/1-b maddesinde, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarların tespitine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

            Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlere 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki, bunların vergi muafiyetine sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ise 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemelere göre KDV istisnası uygulanmaktadır.

              60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre, istisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek ve Dışişleri Bakanlığınca, temsilciliklere istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilmekte, belgede yazılı teslim ve hizmetler, söz konusu istisna belgesine dayanılarak KDV’siz olarak yapılmaktadır.

         Buna göre, 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemeler kapsamında, söz konusu kuruluş adına Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi”nde, “su” ibaresine yer verilmiş olması kaydıyla, adı geçen temsilciliğe yapılacak su teslimleri KDV’den istisna tutulacak olup, suyun şebeke suyu ya da hazır su olmasının istisna uygulaması bakımından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılacak Su Teslimlerinin Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.

30.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2010-2-15-03]-142

Son Yorumlananlar
Top
Menu