Dizayn Ve Danışmanlık Hizmetinin Kdv Mevzuatı Karşısındaki Durumu Hakkında

Dizayn Ve Danışmanlık Hizmetinin Kdv Mevzuatı Karşısındaki Durumu Hakkındakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Dizayn Ve Danışmanlık Hizmetinin Kdv Mevzuatı Karşısındaki Durumu Hakkında 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI    :  B.07.1.GİB.0.01.54/5413

KONU  :

………….VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğüne)

İLGİ:  ………… tarih ve ……… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Başkanlığınız mükelleflerinden …….. Turizm Yatçılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından İtalya’daki bir firmaya yat siparişi verildiği ayrıca, yata ilişkin olarak İngiltere’de mukim bir firmadan da iç dizayn ve danışmanlık hizmetinin alınacağından bahisle, söz konusu dizayn ve danışmanlık hizmetinin KDV mevzuatı karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi ile, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Aynı Kanunun 16/1-a maddesi uyarınca da bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali vergiden istisna edilmiştir.

107 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre faaliyetleri sözü edilen araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere;

-bu araçların teslimi,

-bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

-bu araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetler,

katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

Öte yandan, aynı Tebliğin “3.İstisnanın Belgelenmesi” başlıklı bölümünde, araçları istisna kapsamında teslim almak isteyenlerin vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir istisna belgesi almaları gerektiği, söz konusu araçların veya araçların imal ve inşasında kullanılacak malların ithalinde de bu bölümde belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde istisna uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, İtalya’daki bir firmaya verilen yat siparişi ile ilgili olarak İngiltere’de mukim firmadan yatın ithalinden önce alınan iç dizayn ve danışmanlık hizmeti KDV’den istisna olacaktır. Ayrıca verginin önce sorumlu sıfatıyla beyan edilip, indirim konusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yurt dışına düzenlenecek faturada işlemin KDV Kanununun 13/a maddesine göre vergiden müstesna olduğuna ilişkin bir açıklama yazılması gerekmektedir.

Öte yandan, yurt dışına sipariş verilen aracın ithali sırasında istisna uygulanabilmesi için vergi dairesinden istisna belgesi alınacağı tabiidir. Böyle bir belge alınamazsa araç KDV ödenerek ithal edilecek, iç dizayn ve danışmanlık hizmetine ilişkin KDV’de mükelleften ayrıca aranacaktır. Bu hususun vergi dairesince izlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Dizayn Ve Danışmanlık Hizmetinin Kdv Mevzuatı Karşısındaki Durumu Hakkında

23.02.2007

B.07.1.GİB.0.01.54/5413

Top
Menu