Döner Sermaye İşletmesinin Mal Ve Hizmet Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Döner Sermaye İşletmesinin Mal Ve Hizmet Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Döner Sermaye İşletmesinin Mal Ve Hizmet Tesliminde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

SÜRELİ

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-84

11/04/2011

Konu

:

Döner Sermaye İşletmesinin mal ve hizmet tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üniversitenize bağlı döner sermaye işletmesi kapsamında 22 nci birimin konservatuara hazırlık, halka açık enstrüman kursları, yaylı, üflemeli, piyano çalgılar atölyelerinde enstrüman yapımı, bakım ve onarımı kapsamındaki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV ye tabi tutulmuştur.

Aynı Kanununun 17/1-a maddesi ile, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri KDV den istisna edilmiştir.

Buna göre Üniversiteniz Döner Sermaye İşletmesi 22 nci biriminin konservatuara hazırlık, halka açık enstrüman kursları ile yaylı, üflemeli, piyano çalgılar atölyelerinde enstrüman yapımı, bakım ve onarımı kapsamındaki teslim ve hizmetlerinin KDV Kanununun 17/1-a maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu teslim ve hizmetlerin Kanunun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Döner Sermaye İşletmesinin Mal Ve Hizmet Tesliminde Kdv Oranı Hk.

11.04.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-84

Son Yorumlananlar
Top
Menu