Döşemelik Kumaş Ve Duvar Kağıdı İthalinin Kdv Tabi Olup Olmadığı Hk.

Bu yazımızda duvar kağıdı KDV oranına ilişkin açıklamalara erişeceksiniz. Döşemelik Kumaş Ve Duvar Kağıdı İthalinin Kdv Tabi Olup Olmadığı Hk. konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Duvar Kağıdı KDV Oranı Nedir?

Duvar kağıdı teslim ve ithalinde %18 oranında KDV uygulanmak zorundadır. Konuya ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgenin içeriğine aşağıda yer verilmiş bulunmaktadır.

Döşemelik Kumaş Ve Duvar Kağıdı İthalinin Kdv Tabi Olup Olmadığı Hk.

T.C.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1460

05/09/2011

Konu

:

Döşemelik kumaş ve duvar kağıdı ithalinin KDV tabi olup olmadığı

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurtdışından ithal edeceğiniz bazı malların gümrük vergisi ve diğer vergileri ödemeden sadece yurtdışı kargo bedeli ödeyerek ithal etmek istediğiniz belirtilerek, yapılacak işlemler hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,

16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin de vergiden istisna olduğu,

16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 inci maddesi [ (5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin, (Bu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat istinasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) vergiden istisna olduğu

hükme bağlanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 inci maddesinin 4 numaralı fıkrasında değeri 150 Euro yu geçmeyen eşyaların gümrük vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, ithalatı yapılan döşemelik kumaş ile duvar kağıtlarının Gümrük Kanununun 167/4 üncü maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf olması halinde KDV Kanununun l6/1-b maddesine göre KDV den istisna olacaktır. Aksi takdirde söz konusu malların ithali genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Özelge:Döşemelik Kumaş Ve Duvar Kağıdı İthalinin Kdv Tabi Olup Olmadığı Hk.

05.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1460

 

Top
Menu