Döviz Alım Belgesinin Aranıldığı İşlemlere İlişkin Katma Değer Vergisi İadelerinde, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Faaliyette Bulunan Bankalar Veya Özel Finans Kurumlarınca Düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi Aslı Veya İlgili Banka Ya Da Özel Fin

Döviz Alım Belgesinin Aranıldığı İşlemlere İlişkin Katma Değer Vergisi İadelerinde, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Faaliyette Bulunan Bankalar Veya Özel Finans Kurumlarınca Düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi Aslı Veya İlgili Banka Ya Da Özel Fin
 

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI: B.07.0.GEL.0.57/5711-526

KONU:

22.03.05*013127

ARTVİN VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 18.02.2005 gün ve B.07.4.DEF.0.08.10/289 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; İliniz ….Malmüdürlüğü mükelleflerinden …..Dış Tİc. A.Ş. hakkında YMM ….. tarafından KDV iadesi tasdik raporu düzenlendiği, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel tebliğinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde Döviz Alım Belgesi ile ilgili, …… Bankası A.Ş. Trabzon şubesinden teyit istenildiği ve Döviz alım Belgesinin şubelerince düzenlendiğinin teyit edildiği, aynı bankanın Arhavi Şubesinden, ilgili Yeminli Mali Müşavir tarafından Döviz alım Belgesinin şubelerince düzenlendiğine dair teyit alındığı belirtilerek, teyitlerin olumlu kabul edilip edilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; döviz alım belgesinin, münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunların dışındaki yerlerden (kamuoyunda döviz büfeleri olarak bilinen yetkili müesseseler ve benzerleri) alınacak belgelere göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. Döviz alım belgesinin aranıldığı işlemlere ilişkin katma değer vergisi iadelerinde, 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlannca düzenlenmiş döviz alım beigesi aslı veya ilgili banka ya da özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneğinin yanı sıra hizmet ihracında, dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge de kabul edilebilecektir.

Bu nedenle, söz konusu Döviz Alım Belgesinin yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olması ve ihraç edilen mal bedelinin karşılığını teşkil etmesi durumunda teyit işleminin olumlu kabul edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Döviz Alım Belgesinin Aranıldığı İşlemlere İlişkin Katma Değer Vergisi İadelerinde, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Faaliyette Bulunan Bankalar Veya Özel Finans Kurumlarınca Düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi Aslı Veya İlgili Banka Ya Da Özel Fin

22.03.2005

B.07.0.GEL.0.57/5711-526 /013127

Son Yorumlananlar
Top
Menu