Düzenlenecek Faturalarda Gösterilen Katma Değer Vergisinin Kanunun 29’uncu Maddesi Hükmüne Dayanılarak Mükellefçe İndirim Konusu Yapılacağı Tabiidir.

Düzenlenecek Faturalarda Gösterilen Katma Değer Vergisinin Kanunun 29’uncu Maddesi Hükmüne Dayanılarak Mükellefçe İndirim Konusu Yapılacağı Tabiidir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Düzenlenecek Faturalarda Gösterilen Katma Değer Vergisinin Kanunun 29'uncu Maddesi Hükmüne Dayanılarak Mükellefçe İndirim Konusu Yapılacağı Tabiidir. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.01.55/5501-

KONU :

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(………….. Grup Müdürlüğü)

İLGİ: 09.12.2005 gün ve B.07.1.GİB.4.10.1501/128-686/334 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekleri incelenmiş, ………….Vergi Dairesi mükelleflerinden …………….. Ltd. Şti nin başvurusunda bahsi geçen konuya ilişkin tayin olunan görüş kurumlar vergisi yönünden uygun bulunmuş, katma değer vergisi yönünden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesi ile belediyelere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Bu çerçevede, kurumlar vergisi yönünden iktisadi işletme olarak değerlendirilen ve katma değer vergisi mevzuatı yönünden Kanunun 1/3-g maddesi gereğince katma değer vergisine tabi bulunan oto terminalindeki işyerlerinin kiraya verilmesi işlemlerinde kira bedelleri ile ortak gider katılım paylarının kiracılardan tahsilatında Belediyeye ait iktisadi işletmece fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler üzerine düzenlenecek faturalarda gösterilen katma değer vergisinin de Kanunun 29’uncu maddesi hükmüne dayanılarak adı geçen mükellefçe indirim konusu yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                    Başkan a.

Özelge:Düzenlenecek Faturalarda Gösterilen Katma Değer Vergisinin Kanunun 29’uncu Maddesi Hükmüne Dayanılarak Mükellefçe İndirim Konusu Yapılacağı Tabiidir.

09.02.2006

B.07.1.GİB.0.01.55/5501-

Top
Menu