Dvd, Cd, Flash Bellek Vb. Görüntülü Eğitim Setlerinde Uygulanacak Kdv Oranı

Dvd, Cd, Flash Bellek Vb. Görüntülü Eğitim Setlerinde Uygulanacak Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Dvd, Cd, Flash Bellek Vb. Görüntülü Eğitim Setlerinde Uygulanacak Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-1459

28/05/2014

Konu

:

DVD, CD, flash bellek vb. görüntülü eğitim setlerinde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, DVD, CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setlerinde uygulanacak KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)  Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 14 üncü sırasında; “Kitap ve benzeri politikasi/”>yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare Yürürlük:02/12/2013) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri politikasi/”>yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki” yer almaktadır.

Buna göre, DVD, CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setlerinin, II sayılı listenin (B) bölümünün 14 üncü sırası kapsamında elektonik kitap kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dvd, Cd, Flash Bellek Vb. Görüntülü Eğitim Setlerinde Uygulanacak Kdv Oranı

28.05.2014

39044742-130-1459

Son Yorumlananlar
Top
Menu