E-faturaya Tabi Mükellefe Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturadaki Kdv’nin İndirim Ve İadesi.

E-faturaya Tabi Mükellefe Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturadaki Kdv’nin İndirim Ve İadesi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84412373-130[29-2014-2190]-101

28.12.2016

Konu

:

e-faturaya tabi mükellefe kağıt ortamında düzenlenen faturadaki KDV’nin indirim ve iadesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, firmanız tarafından Nisan/2014 döneminde gerçekleştirilen ihracat teslimlerine konu bazı mal alımlarınızda, firmanız adına elektronik fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında fatura düzenlendiği belirtilerek söz konusu faturalarda gösterilen ve  ihraç edilen mallara ait  yüklenilen katma değer vergisinin (KDV) indirim ve iade konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

             

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu kayıtların aynı Kanunun 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan, fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Kanunun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticarî vesika olduğu, 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde ise faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 416, 421, 424 ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

            397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;

            – 3 üncü bölümünde elektronik faturanın (e-fatura) yeni bir belge olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu,

            – 5 inci bölümünde faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartların http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde duyurulduğu, Tebliğde belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belgenin, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde olmadığı,

            Mükelleflerin e-fatura düzenlerken, Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorunda olduğu,

            – 9 uncu bölümünde ise Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezaların uygulanacağı

            düzenlemelerine yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve

Cezai Yaptırımlar” başlıklı bölümünde de,

            “5.3. Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

            5.4. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

            düzenlemeleri mevcuttur.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kâğıt ortamında düzenlenen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılması, işlemi doğru bir şekilde yansıtması koşuluyla faturada yazılı mal ve/veya hizmetin teslim edilmediği anlamına gelmeyeceği gibi, faturaya konu harcamaların tevsikinde kullanılmasına da engel teşkil etmeyecektir.

            Öte yandan, hiç düzenlenmemiş sayılan söz konusu faturalar için Vergi Usul Kanununun ceza hükümlerinin tatbik olunacağı tabiidir.

             KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN         

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -10/a maddesinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana geldiği,

            -29/1 nci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

            -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı,

            – 34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

             hüküm altına alınmıştır.       

            Buna göre, mükelleflerin e-fatura yerine kağıt ortamında fatura düzenlemesi fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmemekte, KDV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Bu sebeple, kağıt ortamında düzenlenen faturaların söz konusu döneme ilişkin sistemsel anlamda onay verilmesi ve e-faturanın geriye dönük düzenlenmesine imkan tanınması ve ilgili takvim yılının da aşılmaması kaydıyla, (Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tatbik edilmesi gereken usulsüzlük cezaları saklı kalmak kaydıyla) firmanızın ilgili döneme ilişkin KDV indirim ve iade hakkını kullanması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:E-faturaya Tabi Mükellefe Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturadaki Kdv’nin İndirim Ve İadesi.

28.12.2016

B.07.1.GİB.4.01.16.02-130[29-2014-2190]-101

Top
Menu