Eğitim Amaçlı Vcd, Dvd, Kitap Satışları İle Online Test Hizmetinde Kdv Oranı

Eğitim Amaçlı Vcd, Dvd, Kitap Satışları İle Online Test Hizmetinde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Eğitim Amaçlı Vcd, Dvd, Kitap Satışları İle Online Test Hizmetinde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-82637

18/09/2015

Konu

:

Eğitim amaçlı VCD, DVD, kitap satışları ile online   test hizmetinde KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, eğitim amaçlı VCD, DVD kitap satışlarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ile eğitim amaçlı online testlerin e- kitap kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 Sayılı KDV Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün;

            – 14 üncü sırası ile kitap ve benzeri politikasi/”>yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri politikasi/”>yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

            – 15 inci sırası ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri % 8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; elektronik kitapların (e-kitap) VCD veya DVD şeklinde satışı söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 14 üncü sırası kapsamında % 8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

            Ancak, kitap ve benzeri politikasi/”>yayın mahiyetinde olmayan program şeklindeki online test satışları ile VCD, DVD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan program şeklindeki görüntülü eğitim setlerinin (II) sayılı listenin (B) bölümünün 14 üncü sırasında belirtilen elektronik kitap kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

          

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitim Amaçlı Vcd, Dvd, Kitap Satışları İle Online Test Hizmetinde Kdv Oranı

18.09.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-010-82637

Top
Menu