Eğitim Hizmetlerinde (kişisel Gelişim, Hızlı Okuma, Etkili İletişim Vb) Kdv Tevkifatı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[9-2012/79]-895

21/08/2013

Konu

:

Eğitim Hizmetlerinde (Kişisel Gelişim, Hızlı Okuma, Etkili İletişim vb) KDV Tevkifatı.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; kamu ve özel sektördeki kurumlara kişisel gelişim eğitimleri, seminerleri veren ve eğitim organizasyonları yapan bir şirket olduğunuzu belirterek hızlı okuma, hafıza teknikleri, iletişim, etkili konuşma, işte mutluluk, takım çalışması v.b. eğitimlerin hangi kapsamda değerlendirileceği, keseceğiniz faturaların hizmet satın alan yönünden değerlendirilmesi ve belge düzeni ile düzeltme işlemleri hususlarında görü talep edilmektedir.

            I-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü ile aynı Kanunun “Faturanın Şekli” başlıklı 230 uncu maddesinde;

            “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi  dairesi ve hesap numarası;

            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; ….” hükmü,

            Aynı Kanunun 232 nci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 01/01/2012 den itibaren 770 -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 01/01/2012 den itibaren 770 -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.”  hükmü yer almaktadır.

             Diğer taraftan, mezkur Kanunun 353 üncü maddesinde; “Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 10.000 liradan (411 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 180-TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10 u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. …” hükmü mevcuttur.

            Buna göre, şirketinizin fatura düzenlenmesi gerektiği halde fatura düzenlememesi, eksik düzenlemesi veya bu faturalarda yanıltıcı bilgilere yer verilmesi durumunda bu faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve düzenlenmeyen her bir belge için 180,00 TL den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10 u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir.

            II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (KDV) YÖNÜNDEN:

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde

Maliye Bakanlığı

vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar, (3.2) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3) bölümünde ise tevkifat uygulanacak mal teslimleri sayılmıştır.

            Tebliğin (3.2.4) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) bölümünde sayılanlara verilen organizasyon hizmetlerinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiş,  Tebliğin (3.2.4.2.2.) bölümünde ise konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmetlerin organizasyon hizmeti kapsamında olduğu ifade edilmiştir.

            Tebliğin (3.2.13.) bölümünde ise, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde ismen belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Buna göre,

            1) 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) bölümünde sayılanlara eğitim hizmetini de içerecek şekilde verilen organizasyon hizmeti Tebliğin (3.2.4) bölümüne göre  5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            2) Tebliğin (3.1.2/b) bölümünde sayılan ve 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar dışında kalanlara, seminer, panel vb. organizasyon kapsamı dışında verilen eğitim hizmeti tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilecek eğitim hizmeti ise Tebliğin (3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitim Hizmetlerinde (kişisel Gelişim, Hızlı Okuma, Etkili İletişim Vb) Kdv Tevkifatı.

21.08.2013

84974990-130[9-2012/79]-895

Top
Menu